• naše weby..
 • ..
 • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Venkov, krajina, zemědělství Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

6 Místní ekonomika a podnikání

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta 0?
Podpora zaměstnanosti a vzniku nových podniků naznačuje stabilizovaný stav s mírně pozitivními trendy, které se týkají zejména vývoje míry nezaměstnanosti.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1?

Vývoj počtu registrovaných ekonomických subjektů v Jihlavě vykazuje dlouhodobě stabilní růst, avšak počet aktivních subjektů stagnuje.

Město Jihlava vytváří podmínky pro podnikání a zaměstnanost (průmyslový park, přizpůsobení MHD velkým zaměstnavatelům, příprava napojení průmyslové zóny na síť cyklostezek, smlouvy o spolupráci s podnikateli, ralizuje mnoho opatření a projektů ke zvýšení aktaktivity města, apod.)

Současné nástroje podpory podnikání jsou využívány, dochází, k obsazování průmyslové zóny.

Hodnocení oponenta +1?

Město Jihlava dosahuje v části nástrojů pro podporu podnikání a zaměstnanosti dobré úrovně. Disponuje širokým spektrem standardních nástrojů podpory této oblasti. Lze postrádat jen podporu města pro začínající podnikatele, např. formou podnikatelských inkubátorů.

Co se týká dosahované úrovně počtu podnikatelských subjektů, zejména aktivních podnikatelských subjektů, má město dlouhodobě stabilizovanou situaci.

V úrovni míry nezaměstnanosti dosahuje město velmi dobrých výsledků, které jsou srovnatelné s celonárodním průměrem u tohoto ukazatele.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1?

Kopřivnice leží ve východní části ČR, která je dlouhodobě vnímáná jako region se strukturálními problémy. Okres Nový Jičín, ve kterém se Kopřivnice nachází, je v tomto ohledu jistou výjimkou, neboť nebyl tak zasažen změnami, ke kterým docházelo a dochází především v hornickém a hutnickém odvětví. Závislost Kopřivnice a celého okresu Nový Jičín je spíše spjata s automobilovým průmyslem, kdy i nově příchozí firmy do tohoto regionu působí v tomto sektoru. Tento výchozí stav podmínek rozvoje však Kopřivnice dlouhodobě aktivně řeší širokým spekterm nástrojů podporujících rozvoj místního podnikání a trhu práce a také navazuje mikroregionální spolupráci se sousedními městy v oblasti rozvoje cestovního ruchu.

Hodnocení oponenta +1?
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.1.1 Disponuje město nástroji pro podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů? Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030 zohledňuje v rozvojové oblasti A Ekonomika (ekonomika, podnikání, cestovní ruch) oblast podnikání v cíli A.1. Podporovat podnikatelské aktivity ve městě a zaměstnanost.  viz návrhová část

Rozvojovou oblast A - Ekonomiku sledujeme prostřednictvím dvou měřítek k vizi a 3 měřítek k oblasti. Jedním z měřítek k vizi je i sledování nezaměstnanosti, u které máme nastavený směr "nepřesáhnout přes stanovenou mez" a sledujeme jej každoročně. 

Město Chrudim disponuje několika různými nástroji na podporu zaměstnanosti a podnikání na svém území. Jedná se zejména o:

 • vytváření podmínek pro podnikání v průmyslových zónách (tj. PZ Západ a PZ Sever);
 • podpoře podnikání v oblasti služeb ve městě a aktivním vlivem prostřednictvím ÚP;
 • podpoře zaměstnanosti ve městě ve vlastních institucích a příspěvkových organizacích, a znevýhodněných skupin na trhu práce (zejména ženy po mateřské dovolené, budoucí absolventi středních škol);
 • podporu podnikání v širším okolí v rámci spolupůsobení v regionální rozvojové agentuře
 • freezone

Ad a) Vytváření podmínek pro podnikání v průmyslových zónách

Město Chrudim spravuje dvě průmyslové zóny (dále jen PZ), jejichž prostřednictvím napomáhá při vytváření podmínek pro podporu podnikání. Konkrétně se jedná o:

 • PZ Západ – pro investory bylo připraveno k prodeji cca 33 ha volných pozemků, přičemž tyto navazovaly na areál bývalé Transporty, a. s., který má rozlohu dalších 40 ha. Tato velká průmyslová zóna je v současné době naplněna podnikatelskými subjekty zhruba z 75%. Jsou zde lokalizovány dvě místní firmy. V minulosti město Chrudim velmi spolupracovalo při propagování a prodeji pozemků s agenturou CzechInvest (v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu), které však prošlo v nedávné době významnými personálními proměnami, které do značné míry zkomplikovaly další možnosti spolupráce;
 • PZ Sever - Průmyslová zóna „Chrudim – sever“ má celkovou výměru 6,38 ha a všechny pozemky, které byly ve vlastnictví města Chrudim, byly koncem roku 2015 již kompletně prodány investorům. O tuto PZ byl v minulosti větší zájem, protože má velmi výhodnou polohu a navíc existovala poměrně velká poptávka spíše po malých pozemcích (např. pouze na 0,5 ha). Tato PZ navíc byla dříve vyřešena i z hlediska vlastnictví. V této PZ jsou lokalizovány i firmy se sídly mimo Chrudim, např. z Pardubicka. Tato PZ sousedí na jihu s areály zařízení pro zvláštní účely a s plochami více-podlažní bytové zástavby. Západně sousedí se smíšeným územím nebytové občanské vybavenosti, jenž je od areálu bývalé Transporty odděleno izolační zelení.

Ve čtvrtek 23. května 2013 byla v průmyslové zóně zahájena stavba závodu na výrobu automobilových komponentů, investorem je společnost KYB CHITA Manufacturing Europe s. r. o. Vztyčení prvního sloupu stavby s pamětní deskou provázel slavnostní japonský obřad za účasti nejvyšších představitelů firmy, zástupců města Chrudimi v čele se starostou Petrem Řezníčkem a dalších hostů.

Příchod nového investora přinesl městu vznik přibližně stovky pracovních míst ve strojírenském odvětví, které bylo a je pro Chrudim typické

http://www.chrudim.tv/video_643.html

http://chrudimsky.denik.cz/podnikani/foto-japonsky-investor-zahajil-stavbu-obradem-20130524.html

http://www.chrudim.eu/mesto/aktualne.html/14_2244-stavba-noveho-zavodu-v-prumyslove-zone-zahajena

Město se zabývalo kroky, které by mohly lokalizovat nové podnikatelské subjekty:

 • aktualizování informací o průmyslové zóně pro Czechinvest
 • propagování průmyslové zóny v Chrudimském zpravodaji
 • propagování průmyslové zóny na webových stránkách města Chrudimi - http://www.chrudim.eu/mesto/prumyslova-zona.html
 • propagování průmyslové zóny na veletrzích Exporeal
 • obchodní jednání s potencionálními investory - komunikujeme s investory, připravujeme podklady a zajišťujeme spolupráci s úřady

Prozatím se nepodařilo intenzivněji využít další či nové rozvojové plochy (dle územního plánu) pro rozvoj místního podnikání a zaměstnanosti (např. ve směru k plánované trase východního obchvatu s předpokladem vzniku administrativního a komerčního centra v prostoru nového vjezdu do města ve směru od Pardubic). Území není v našem vlastnictví a stávající vlastníci prozatím nemají zájem pozemky prodávat či zainvestovat, dokud nebude vybudován obchvat.

Ad b) Podpora podnikání v oblasti služeb ve městě a aktivní vliv prostřednictvím ÚP

Město Chrudim rovněž disponuje dalšími rozvojovými plochami a připravují i nové v územním plánu.  Jedná se zejména o bývalé vojenské DEPO, Sladovny, a také plochy určené pro zástavbu. Územní plán tak představuje jeden ze stěžejních nástrojů podpory podmínek pro podnikání, ve kterém mají jasně vymezeny plochy pro podnikatele.

Prostřednictvím ÚP došlo ke změně hospodářských lesů na rekreační lesy. Rekreační lesy spravuje Společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o. V minulosti došlo k vybudování Rozhledny Báry s přístřeškem s občerstvením, dále bylo cílem z lesů Podhůra vytvořit místo pro aktivní odpočinek a rekreaci a zvyšováním atraktivity oblasti přilákat do regionu návštěvníky. Za přispění dotace z ROP došlo k vybudování nových atraktivit cestovního ruchu – venkovní tělocvičny a lanového parku pro dospělé a děti, což přispělo k zpestření nabídky cestovního ruchu. Vyjma venkovní tělocvičny a lanového parku došlo rovněž k vybudování sítě turistických tras a hipostezek, vydání map se zakreslenými novými trasami a označení turistických cílů a atraktivit. Pro zlepšení přístupnosti došlo k vytvoření autobusové dopravní linky Chrudim – Podhůra (MHD).

Postupně se vytvářejí další doplňkové aktivity – vybudování nouzového nocoviště, nyní se jedná o uzavřeném ohništi, existuje studie na napojení rekreačních lesů prostřednictvím cyklostezky z Chrudimi na Podhůru a studie rekultivace skládky odpadů.

Společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o. vlastní několik certifikátu:
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008
CFCS 1004:2006 rev.3

V roce 2009 získal Projekt „Rekreační lesy Podhůra“ Zlatou cenu a třetí místo v oblasti ekologicky udržitelných projektů v rámci Livcomu.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/livcom.html
http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/lc_projekt_lesy_09_upr.pdf

Velkou výhodou je dobrá dopravní dostupnost města Chrudim. Město navíc aktivně podporuje podnikání a zaměstnanost i v rámci městské hromadné dopravy, zejména pak se podařilo zlepšit dopravní napojení zmíněných průmyslových zón (prodlužovaly se linky MHD).

Ad c) Podpora zaměstnanosti ve městě a znevýhodněných skupin na trhu práce

Samotné město Chrudim patří mezi významné zaměstnavatele, cca 600 zaměstnanců na MěÚ a jeho příspěvkových organizacích (cca 5,5 % z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel po odečtu uchazečů o zaměstnání).

Město Chrudim umožňuje také pravidelné praxe studentů (cca 10 – 20 studentů za rok) na zajištění administrativní agendy města, čímž napomáhají v budování profesních životopisů budoucích absolventů škol a jejich potenciální zaměstnatelnosti.

Ve městě Chrudim dále fungují neziskové organizace podporované každý rok dotacemi přímo z městského rozpočtu. Tyto neziskové organizace se zaměřují zejména na vybrané znevýhodněné skupiny obyvatel na trhu práce, tj. maminky na mateřské. Aktivity těchto NNO jsou zaměřeny na návrat zmíněných znevýhodněných skupin obyvatel na trh práce. Město disponuje přímými dotacemi na poskytovatele sociálních služeb. Tyto NNO dostanou na začátku roku finanční podporu, kterou musí na konci daného roku vyúčtovat společně se závěrečným vyhodnocením. Podklady jsou dostupné na odboru školství.

Přímé dotace jsou přidělovány na základě "Pravidel pro přidělování přímých dotací", zdroje dotací jsou závislé na finančních možnostech města. O jejich výši rozhoduje Rada města Chrudim a Zastupitelstvo města Chrudim. Konečnou výši přímých dotací stanovuje Zastupitelstvo města Chrudim v rámci rozpočtu města na příští kalendářní rok. V případě přidělení přímé dotace uzavře město s žadatelem do 60 dnů smlouvu, finanční prostředky budou uvolněny do 60 dnů od podpisu smlouvy - příspěvky nad 250.000 Kč budou rozděleny do více splátek a uvolněny v termínech uvedených ve smlouvě, nejpozději do 31.07.

Vyúčtování přímé dotace předloží žadatel do 28. 02. následujícího kalendářního roku, na který byla dotace přidělena.

Rok 2010 

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. 500.000 Kč mzdy + provozní náklady
SOPRE CR, o. p. s.   100.000 Kč mzdy + provozní náklady
Šance pro Tebe, o.s. 530.000 Kč mzdy + provozní náklady
ČČK Chrudim 100.000 Kč  provozní náklady
Farní charita  100.000 Kč mzdy + provozní náklady
Rytmus Chrudim, o.p.s. 100.000 Kč  mzdy + provozní náklady
Mama klub Chrudim 90.000 Kč mzdové náklady

Rok 2011

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. 500.000 Kč mzdy + provozní náklady
SOPRE CR, o. p. s.   100.000 Kč mzdy + provozní náklady
Šance pro Tebe, o.s. 500.000 Kč mzdy + provozní náklady
ČČK Chrudim 100.000 Kč  provozní náklady
Farní charita  100.000 Kč mzdy + provozní náklady
Rytmus Chrudim, o.p.s. 100.000 Kč  mzdy + provozní náklady
Mama klub Chrudim 90.000 Kč mzdové náklady

Rok 2012

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. 475.000 Kč mzdy + provozní náklady
SOPRE CR, o. p. s.   95.000 Kč mzdy + provozní náklady
Šance pro Tebe, o.s. 475.000 Kč mzdy + provozní náklady
ČČK Chrudim 95.000 Kč  provozní náklady
Farní charita  95.000 Kč mzdy + provozní náklady
Rytmus Chrudim, o.p.s. 95.000 Kč  mzdy + provozní náklady
Mama klub Chrudim 85.000 Kč mzdové náklady

 

Ad d) Podpora podnikání v širším okolí v rámci spolupůsobení v regionální rozvojové agentuře

Město Chrudim je členem regionální rozvojové agentury – Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje je zájmové sdružení právnických osob, které nyní již 11 rokem podporuje rozvoj Pardubického kraje . K dosažení tohoto cíle úzce spolupracuje s veřejnou správou regionu, zejména s místními samosprávami měst a obcí. Úkolem RRA PK je zastupovat zájmy místní správy v regionálních institucích, koordinovat problémy spojené s rozvojem měst a obcí a spolupracovat s centrálními orgány státu a krajskou správou . Své aktivity zaměřuje zejména na oblast rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, dopravní infrastruktury, životního prostředí, cestovního ruchu a obnovy kulturních památek.

RRA PK podporuje rozvoj Pardubického kraje a poskytuje podporu a poradenství členům a dalším subjektům v oblasti strategického plánování, dotačních titulů a dalších oblastí, které mají vazbu na regionální rozvoj.

Společně spolupracujeme na projektech, které zajišťují externí pohled na město - např. zpracování analytické části ke Strategickému plánu udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 - 2030 http://www.chrudim.eu/cs/download/mesto/sp-chrudim_analyza_swot.pdf, ve spolupráci s MAS Chrudimsko zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Chrudimsko pro programovací období 2014 - 2020 http://www.maschrudimsko.cz/strategie-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje-mas-chrudimsko-20142020-sclld

Jejich služeb využívá město i při zpracování podkladů pro dotace - tzv. měkkých projektů. I některé z firem využily jejich služeb (díky tomu, že je město členem).

Ad e) Freezone – Město Chrudim je akcionářem Freezóny, nyní očekáváme zhodnocení vložených finančních prostředků, další rozvoj freezóny a podporu místních podnikatelů

Město Chrudim se snaží zprůhlednit zadávání veřejných zakázek a zvolilo si k tomu cestu, k níž má současný moderní člověk nejblíže - a to internet. Díky internetové aplikaci zveřejněné na stránkách města mají všechny firmy rovný přístup k informacím o právě probíhajících veřejných zakázkách, o jejichž zadání jsou spraveny ve stejnou dobu. Rovněž obyvatelé města mohou mít o zakázkách města přehled - webová aplikace totiž umožňuje přístup do databáze i jim, ačkoliv jen do veřejné části.

Aplikace ale nevedla pouze ke zprůhlednění městských investic - rovné příležitosti měly také za následek rozšíření počtu uchazečů o jednotlivé zakázky.

https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/chrudim-zverejnovani-zakazek-prostrednictvim-webove-aplikace

Ad f) Technohrátky

Některé z chrudimských škol jsou zapojeny do projektu Technohrátky - Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Střední průmyslová škola Chrudim a SOŠ a SOU Chrudim.

https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/TECHNOhr%C3%A1tky/C%C3%ADle-projektu-TECHNOhr%C3%A1tky.

Cíle projektu TECHNOhrátky:

 • Popularizace technických a odborných oborů vyučovaných středními odbornými školami Pardubického kraje, zvýšení zájmu o jejich volbu a studium osvětovou i zábavnou formou.
 • Detailní představení čtrnácti vybraných středních odborných škol v Pardubickém kraji, které nabízejí studium stipendijně podporovaných oborů.
 • Obecné zvýšení informovanosti o technických profesích i možnostech jejich studia pro žáky základních škol a jejich rodiče.
 • Podpora potřeb regionálního trhu práce a rozvoje zaměstnanosti v Pardubickém kraji.
 • Zapojení regionálních firem – významných zaměstnavatelů – do aktivit souvisejících s kampaní.
 • Zvýšení informovanosti i odborné způsobilosti kariérních a výchovných poradců bezprostředně ovlivňujících u žáků základních škol volbu budoucího povolání.
 • Propagace technických a odborných oborů i řemeslných profesí prostřednictvím spolupráce s dalšími významnými institucemi v Pardubickém kraji – místní samosprávou, Hospodářskou komorou, Úřady práce, Svazem průmyslu a dopravy ČR, profesními sdruženími (cechy) atd.
 • Organizací kulatých diskusních stolů se všemi relevantními cílovými skupinami přinášet náměty, aktivity a další řešení vedoucí ke zvyšování zájmu žáků základních škol o technické a odborné vzdělávání v regionu.
 • Prosazení a zviditelnění tématu technického vzdělávání v rámci regionálních médií a jejich prostřednictvím ovlivňovat veřejnost i rodiče žáků základních škol.
 • Prezentace odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje a Centra celoživotního vzdělávání Pardubického kraje jako aktivních iniciátorů programů podporujících výuku technických a odborných oborů v souladu s požadavky vycházejícími z aktuálních potřeb trhu práce v regionu.

Přínos Technohrátek spočívá tedy i v posílení místní ekonomiky.

příloha - dotace přímé 2013 - 2015

příloha - Návrhová část Strategického plánu udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030, indikátory

 • 6.1.A Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky. ?

Hodnota indikátoru:

Specifikované konkrétní nástroje podpory podnikání a zaměstnanosti ve městě včetně dílčí kvantifikace jejich přínosu.

Počet rozvojových ploch pro podnikání (5)
Počet brownfieldů (6)
Členství v RRA.
Majetkový podíl ve freezone

zapojení škol do projektu Technohrátky

Sebehodnocení +1?

Vzrůstající počet podnikatelských subjektů naznačuje míru podnikatelské aktivity ve městě. Jsou zde vytvářeny podmínky pro podnikání a zaměstnanost.

Současné nástroje podpory podnikání jsou využívány, dochází i k obsazování průmyslových zón.

Chrudimské SŠ jsou zapojeny do projektu Technohrátky.

Hodnocení oponenta +1?
Město Chrudim se dlouhodobě snaží vytvářet dobré podmínky pro podnikání ve svém území. Spektrum nástrojů, které k tomuto cíli využíva je standardní a srovnatelné s jinými městy a obcemi v ČR. Od minulého hodnocení došlo k pozitivnímu vývoji v obsazení PZ Sever. Nově lokalizované firmy (zejména KYB Chita) se zabývají zejména strojírenstvím a tudíž navazují na ekonomickou tradici ve městě. Bylo by však vhodné dlouhodobě vytvářet podmínky pro více diverzifikovanou ekonomickou strukturu, která nebude tak citlivá na hospodářský vývoj na makroekonomické úrovni. Za pozitivní lze hodnotit nově využívanou aktivitu týkajících se tzv. technohrátek, tj. snaha o zatraktivnění technických oborů žákům základních škol ve městě. Jedná se o dlouhodobý problém v celé ČR a z tohoto hlediska lze vyslovit zlepšení v nápaditosti využívaných nástrojů pro budoucí zajištění ekonomiky města. Jedná se o efekty, které se projeví (nebo mohou projevit) teprve v horizontu dalších 10 až 15 let.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

A/Strategické dokumenty města

B/ Průmyslový park a brownfields

C/ Statutární město Jihlava podporuje zaměstnanost

D/ Atraktivita města a investice přispívající k růstu životní úrovně

 

A/Strategické dokumenty města

a) Strategický plán statutárního města Jihlavy do roku 2020http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta/ms-103678/p1=103678

Základní strategický střednědobý dokument města (období 2014 – 2020), který představuje strategickou vizi a sestavuje cíle a opatření. Prioritní oblasti 1) Vzdělávání, zaměstnanost a podnikání 2) Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost 3) Udržitelný rozvoje města 4) Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch.

22.09.2011 - Rada města Jihlavy schválila usnesením č. 1083/11-RM přípravu Strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020

19.06.2013 - veřejné projednání a připomínkování jak občany města, tak zástupci jihlavských institucí

prosinec 2013 - projednání SEA

18.02.2014 - Návrhová část strategického plánu byla schválena Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 81/14-ZM

Realizace strategie

Návrhy Akčních plánů 2014, 2015 a 2016 byly v souladu s implementačním postupem strategie schváleny vedením města a následně předloženy k projednání Zastupitelstvu města Jihlavy

- Akční plán 2014 http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=500895

- Akční plán 2015 http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=507909

- Akční plán 2016 http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=512213

Plnění strategie

Naplňování stanovených opatření je vyhodnocováno prostřednictvím Zprávy o plnění strategického plánu rozvoje města. Tato zpráva má za cíl zachytit aktuální stav projektů a aktivit zařazených do krátkodobého akčního plánu a zároveň tak průběžně zhodnotit celkové plnění vytyčených cílů strategie.

- Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města 2014 http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=505416

- Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města 2015 http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=51089

- Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města 2016 https://www.jihlava.cz/plneni-strategie/d-505415

Vzhlledem k tomu, že v  letošním roce prochází Strategický plán procesem aktualizace a vyhodnocení jeho naplňování v letech 2014-2016, nebyl pro letošní rok Akční plán ke strategii zpracováván. O návrhu postupu aktualizace SP a vyhodnocení jeho naplňování v letech 2014 - 2016 rozhodlo Zastupitelstvo města Jihlavy na svém 21. zasedání dne 19. 6. 2017 usnesením č. 221/17-ZM.

Materiál předložený a schválený zastupitelstvem viz výše reaguje na stav naplňování SP a návrh postupu aktualizace si klade za cíl řešit následující klíčové problémy:

 • celková míra implementace SP je na vysoké úrovni, nicméně jednotlivé priority SP jsouo naplňovány disproporčně, z čehož vyplývají rizika pro vyvážený rozvoj města
 • role SP jako zastřešujícího rozvojového dokumentu města a klíčového nástroje strategického řízení města je využívána jen zčásti, ačkoliv se jedná o obsahově kvalitní dokument
 • aktuální metodické nastavení SP neumožňuje dostatečné vyhodnocování stavu implementace a dopadů SP na jednotlivé prioritní oblasti i na město jako celek

V rámci výše zmíněného dokumentu bylo navrženo následující řešení:

Postup aktualizace SP bude probíhat ve 2. polovině roku 2017 (již probíhá) v koordinaci Odboru rozvoje města za účasti všech dotčených odborů MMJ. V rámci aktualizace vznikne i Akční plán 2018 (akční plán 2017 nebude realizován). V rámci konzultační fáze (září a říjen 2017) bude do procesu zapojena odborná veřejnosta významní aktéři (v rámci pracovních skupin) za jednotlivé priority SP a dále politická reprezentace města (zastupitelé).

NAvržený postup aktualizace by měl posílit význam SP jako zastřešujícího rozvojového dokumentu města a klíčového násrtroje strategického řízení města. SP by ěl být základním svorníkem mezi politickou reprezentací města a mezi jeho odbornou a výkonnou složkou (úřad). Efektivní nastavení procesů a mechanismů implementace SP by mělo přirozeně zlepšit koncepční spolupráci mezi odbory navzájem a mezi vedením města a přispět k větší vzájemné informovanosti a koordinaci aktivit/projektů napříč úřadem. Aktuální míra koordinace má značné rezervy a je velkou částí pracovníků úřadu vnímána jako problém. Zvýšení měřitetlnosti dopadů je proto jedním z hlavních předpokladů úspěšného naplnění SP a mělo by být jedním z hlavních přínosů aktualiazce.

b) Integrovaný plán rozvoje města (IPRM)http://www.jihlava.cz/integrovany-plan-rozvoje-mesta/ms-103661/p1=103661

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) je strategickým dokumentem sloužícím jako garance koncentrace prostředků, propojenosti jednotlivých intervencí, efektivity a synergie dopadů v rámci daného města a celého regionu. Rozumí se jím soubor konkrétních vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území anebo v rámci tématického přístupu ve městech. IPRM jsou realizovány dvěma či více individuálními projekty.

Obsahuje komplexní soubor rozvojových záměrů a projektů koncentrovaných do prioritních oblastí. Prioritní oblasti:

1) Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti

2) Rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání.

02.07.2008 – Výbor regionální rady regionu soudržnosti schválil IPRM

Jedná o historicky první IPRM předložený a schválený v rámci regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod i v rámci České republiky jako celku.

07.10.2008 – Výbor regionální rady regionu soudržnosti schválil první projekty zařazené do IPRM

16.12. 2008 – Zastupitelstvo města Jihlavy schválilo předložené změny v přípravě aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města Jihlavy (IPRM)

05.01.2009 - Možnost vyjádření k souladu projektových záměrů (PZ) s IPRM

07.01.2009 – Možnost podávání připomínek a návrhů k aktivitám tematických operačních programů (TOP)

05.02.2009 - Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schválil projekt „Projekt řízení IPRM JV 001 – manažer IPRM“

17.02.2009 - Možnost získání vyjádření k souladu projektových záměrů tematických operačních programů s IPRM 

14.04.2009 - Změna postupu při získání potvrzení o zařazení projektových záměrů tématických operačních programů do IPRM

07.04.2010 - Možnost podávání návrhů na doplnění aktivit tématických operačních programů (TOP) zařazených v Integrovaném plánu rozvoje statutárního města Jihlavy (IPRM)

21.06.2011 - Informace pro žadatele o zařazení projektů tématických operačních programů do Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Jihlavy

22.02.2013 - Vyhlášení doplňkové výzvy k předkládání projektů v rámci IPRM Jihlavy

listopad 2015 - realizace posledních projektů IPRM

 

Celkem realizováno 32 projektů:

Projekty financované z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod - http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=465617&p1=51960

 

Finanční alokace 689 mil. Kč – 100% vyčerpáno

Celkové náklady projektů 855 mil. Kč

 

c) Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (IPRÚ)http://www.jihlava.cz/integrovany-plan-rozvoje-uzemi/ms-103670/p1=103670

Zajišťuje provázanost nejvýznamnějších rozvojových projektů s prokazatelným dopadem do vymezeného území (Jihlavská sídelní aglomerace). Obsahuje komplexní soubor rozvojových záměrů a projektů koncentrovaných do následujících prioritních oblastí: Prioritní oblast 1: Ekonomicky silná a sociálně stabilní aglomerace, Prioritní oblast 2: Integrovaná a ekologická mobilita, Prioritní oblast 3: Kvalitní a funkční prostředí.

31.01.2014 - statutární město Jihlava předložilo žádost o dotaci na projekt „Vznik integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy“ do výzvy č. 2 Ministerstva pro místní rozvoj České republiky z Operačního programu Technická pomoc. Cílem tohoto projektu bylo zajistit zpracování strategického dokumentu Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy.

09.06.2014 - statutární město Jihlava zahájilo spolupráci se zpracovatelem IPRÚ

26.08.2014 – byla odsouhlasena první pracovní verze analytické a návrhové části dokumentu IPRÚ, pracovní verze IPRÚ zaslána Ministerstvu pro místní rozvoj ČR ke zveřejnění ve veřejné databázi strategií

podzim 2014 - oponentní řízení ze strany externích expertů Ministerstva pro místní rozvoj ČR

27.12.2014 - posuzování vlivu strategie IPRÚ na životní prostředí (SEA)

červenec - říjen 2015 - oponentní řízení v rámci projektu MEDUIN

17.09.2015 – proběhlo veřejné projednání návrhu integrované strategie IPRÚ

22.10.2015 – bylo vydáno souhlasné stanovisko SEA

14.12.2015 – byla schválena integrovaná strategie IPRÚ

průběžně 2014 – 2015:

- jednání pracovních skupin se zapojením široké škály partnerů

- jednání Výboru pro přípravu strategie

- představení IPRÚ na jednání Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina

25.01.2016 – byla předložena žádost o podporu integrované strategie IPRÚ

16.08.2016 – IPRÚ JSA je jednou z prvních schválených integrovaných strategií v ČR

20.09.2016 – byla schválena integrovaná strategie IPRÚ, verze 1.2

05.10.2016 – byla projednána integrovaná strategie IPRÚ na Národní stálé konferenci

09.01.2017 - byla zveřejněna výzva k předkládání projektových záměrů ROZŠÍŘENÍ TROLEJOVÉ DOPRAVY - http://www.jihlava.cz/vyzva-k-predkladani-projektovych-zameru-rozsireni-trolejove-dopravy/d-516320

20.01.2017 - byl zveřejněn předokládaný haronogram výzev nositele IPRÚ JSA - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=516706

Strategický plán rozvoje města, Integrovaný plán rozvoje města i Integrovaný plán rozvoje území       Jihlavské sídelní aglomerace jsou provázány s Územním plánem města Jihlavy. Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Jihlavy je provázaný s každoroční přípravou rozpočtu města. (Více k provázanosti mezi rozpočtem a strategickými dokumenty viz TÉMA 1 - Správa věcí veřejných a územní rozvoj)

 

d) Územní plán města Jihlavy - http://www.jihlava.cz/uzemni-plan-mesta/ds-9015?p1=103741

Dokument, který v souladu se základní urbanistickou koncepcí města, systémem dopravy, technické infrastruktury a ekologické stability reaguje na společensko-ekonomické podmínky, vlastnické vztahy a další faktory.

Územní plán města Jihlavy byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 05.06.2001. Formou změn Územního plánu města Jihlavy se tento dokument v nepravidelném cyklu aktualizuje. Aktuální verze Územního plánu města Jihlavy je účinná od 19.02.2013.

Současný územní plán byl koncipován pro návrhové období do roku 2010 a tomu odpovídají i bilance a návrhové parametry. Kapacita všech rozvojových ploch se dnes pro potřeby krajského města jeví jako nedostačující. Některým plochám (např. bývalý vojenský prostor nebo nevyužité zemědělské areály, tzv. brownfieldy) je potřeba stanovit nové regulační podmínky.

Od roku 2009 je zpracováván nový Územní plán. Předpokládá se, že bude předložen zastupitelstvu ke schválení po opakovaném veřejném projekdnání a jeho vyhodnocení v roce 2017. V průběhu zpracovávání ÚP byla vytvořena elektronická podoba připomínkování ÚP tzv. PUP - http://www.jihlava.cz/pripominkovani/d-489726, kde se k návrhu ÚP mohla veřejnost vyjadřovat v průběhu třiceti dnů v rámci každého veřejného projednání, celkem proběhla čtyři veřejná projednání a připravuje se páté. Doposud přišlo a bylo vyhodnoceno 1181 námitek a připomínek k připravovanému návrhu územního plánu z toho bylo 755 připomínek a námitek shledáno jako opodstatněné a prošla do další úpravy návrhu ÚP Jihlavy.

 

e) další strategické dokumenty 

Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2017 - 2018 - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=517172

Nástroje strategického plánování (viz výše):

 1. strategický plán rozvoje
 2. IPRM
 3. IPRÚ
 4. územní plán

Oborové strategie a studie:

 1. Plán odpadového hospodářství 
 2. Studie Optimalizace hospodaření s komunálními dopady včetně jejich obalové složky 
 3. Strategie nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem rostlinného původu
 4. Komunitní plán sociálních služeb
 5. Generel cyklodopravy a cyklotras
 6. Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras
 7. Koncepce parkovacího systému
 8. Územní energetická koncepce
 9. Dopravní koncepce
 10. Plán zdraví a kvality života
 11. Plán zdraví a kvality života mládeže
 12. Zdravotní plán

Pasporty:

 1. Pasport kanalizace
 2. Pasport veřejného osvětlení
 3. Pasport zeleně a inventarizace zeleně
 4. Pasport místních komunikací

V letech 2017 až 2019 bude zpracováván Plán udržitelné městské mobility (SUMF a SUMP).

 

B/ Průmyslový park a brownfields

a) D1 Průmyslový park Jihlava - http://www.jihlava.cz/d1-prumyslovy-park-jihlava/d-1629/p1=50149

Průmyslový park Jihlava (PPJ) se nachází v severní části města Jihlavy v těsné blízkosti dálnice D1. Bezprostředně navazuje na stávající průmyslovou zástavbu vytvářející městskou průmyslovou aglomeraci, zahrnující mj. významné firmy Bosch Diesel, Automotive Lighting, Kronospan, Swotes. Celé území je dle platného ÚPO určeno pro průmyslovou výrobu – funkční náplň – lehký průmysl.

Příklady firem umístěné v PPJ:

SILSTAP spol. s r.o., SYNER VHS Vysočina, a.s., Kronospan, KUSAG s.r.o., Ammeraal Beltech s.r.o., JAVAB, ASMJ s.r.o., BUGIINVEST s.r.o., ENVIROPOL s.r.o., Scania Real Estate Czech Republic s.r.o., KOSYKA s.r.o., EBERHARD Automatizace s.r.o., WAPE s.r.o., TT Real, a.s., Raiffeisen-Leasing, s.r.o., ENERGOKLASTR CTT Vysočina, o.p.s.

 Volné pozemky jsou ve vlastnictví města Jihlavy.

V platném územním plánu města Jihlavy jsou vymezené plochy pro průmysl o celkové výši cca 90 ha,

Nový územní plán návrhové plochy rozšiřuje o dalších cca 16ha ploch.

Rozvojové plochy průmyslu navazují na stávající průmyslovou zónu o rozloze cca 280ha v severní části města.

 

Tab. 1 - Postupné zaplňování průmyslovéhoparku D1 v letech 2008 - 2015

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Zaplňeno v letech (ha):

5,519

7,105

7,17

12,954

11,917

5,651

3,61

2,846

Příloha č. 1 - Vývoj územních rozhodnutí v průmyslové zóně v letech 2008 – 2015

Příloha č. 2 – PRUMYSL - STAV-VOLNE

Příloha č. 3 - obsazenost průmyslové zóny - mapa

Příloha č. 4 - celková obsazenost průmyslové zóny k 1.1.2017

Rozvojové plochy ve stávajícím ani návrhu nového územního plánu netvoří kompaktní celek, který by splňoval potřebná kritéria dle zaslaného materiálu.

Ve stávajícím území evidujeme dvě lokality vhodné pro  možný rozvoj průmyslu:

Lokalita Cihelna - většinový vlastník je město Jihlava, zbytek, drobní soukromí vlastníci, stát

Lokalita Heroltická - mezi ulicemi Heroltická, Pávovská, Průmyslová

b) Brownfields

Na území města Jihlavy se nacházejí 4 brownfields

 • Autopark Pístov
 • Kasárna gen. Štefánika  - již vydáno územní rozhodnutí viz příloha č. 4
 • Vojenský areál Brněnská - zčásti využitý hasičským záchranným sborem (cca 2/3)
 • Vojenský areál Pístov

Příloha č. 5 - BROWNFIELDS

Příloha č. 6 - Územní rozhodnutí B-5-16 ze dne 18,7,2017 o umístění stavby "Rezidence Vrchlického"

 

C/ Statutární město Jilhava podporuje zaměstnanost:

a) praxe studentů jak středních, tak vysokých škol jsme v uvedeném období realizovali v tomto rozsahu: celkem 426 studentů ať už na krátkodobých, tak také na semestrálních praxích (studenti Vysoké školy polytechnické Jihlava)

b) veřejně prospěšné práce - zapojeni uchazeči o zaměstnání, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní - převážně manuální práce realizované ve městě a projekty ve spolupráci s úřadem práce podporující zaměstnávání absolventů škol nebo nezaměstnaných z řad ohrožených skupin (mladí do 25 let věku, ženy po MD, samoživitelky, nezaměstnaní nad 50 let věku)

d) podpora zaměstnávání zdravotně postižených osob (spolupráce s organizacemi zaměstnávajícími invalidy)

Příloha č. 7 – Statutární město Jihlava podporuje zaměstnanost – vývoj v letech 2008 - 2016

 

Tab. 2 - Statutární město Jihlava je významným zaměstnavatelem

Vývoj stavu zaměstnanců statutárního města Jihlavy v období r. 2008 až r. 2016

   

Období

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Počet zaměst. v evid. stavu *

407,2

409,77

405,08

401,9

393,69

401,6

423,91

425,75 

431,66 

* průměrný přepočtený stav

   

 

Tab. 3 - Obchodní společnosti založené statutárním městem Jihlava

Počty zaměstnanců obchodních společností města k 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2015 (v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců):

Společnost k 31.12.2014 k 31.12.2015
HC Dukla Jihlava, s.r.o.  12 12
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.  158 162
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.  109 106
Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.  90 90
Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.  7 6
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.  175 173
CELKEM 551 549

 

Tab. 4 - Příspěvkové organizace statutárního města Jihlavy

Počty zaměstnanců příspěvkových organizací města k 31. 12. 2015, resp. k 31.12.2016 (v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců):

Příspěvková organizace k 31.12.2015 k 31.12.2016
MŠ Mozaika1 192,896 186,528
MŠ a SPC Demlova 56,317 58,614
ZŠ Demlova 32 47,763 53,076
ZŠ E. Rošického 75,515 78,963
ZŠ Havlíčkova 31,659 32,417
ZŠ Jungmannova 21,057 21,792
ZŠ Kollárova 50,42 54,646
ZŠ Křížová 38,866 38,661
ZŠ Nad Plovárnou 51,376 63,04
ZŠ Ot. Březiny 63,824 66,563
ZŠ Seifertova 76,993 78,805
ZŠ Žižkova TGM 40,335 41,152
ZŠ speciální a Praktická škola Březinova 40,705 40,772
Dům dětí a mládeže  9,675 10,191
Základní umělecká škola 40,63 40,157
Městská knihovna 27,66 27,79
Zoologická zahrada 51,79 54,44
Denní a týdenní stacionář
42,25
38,25
Domov pro seniory Lesnov 78,2 78,44
Integrované centrum sociálních služeb 71,64 73,07
CELKEM 1109,571 1137,367

1 MŠ Mozaika sdružuje 17 odloučených pracovišť, včetně 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy. Ve školním roce 2016/2017 se jedná o 1.423 dětí v celkem 58 třídách.

 

D/ Atraktivita města a investice přispívající k růstu životní úrovně

Klíčové investice statutárního města Jihlavy přispívající k růstu životní úrovně v období 2008 - 2016

Více o projektech spolufinancovaných z EU a FM EHP/Norska

Zatraktivnění města z hlediska budoucích investic

Projekty v rámci připravovaného IPRÚ - viz výše

Jihlava, jakožto krajské město, je sídlem řady významných institucí a organizací, které vedou k vyšší prestiži sídla podnikatelů a investorů:

Kontakty - http://www.jihlava.cz/instituce/ms-32004

Společenskou odpovědností firem se zabývají např. následující společnosti:

Bosch Diesel Jihlava - http://www.bosch.cz/cs/cz/our_company_7/locations_7/jihlava_menu/jihlava_menu_sponzorstvi/jihlava_sponzorstvi.html

Automotive Lighting - http://www.al-lighting.cz/cs/novinky/116-ermstal-marathon

Kronospan Jihlava - http://www.kronospan-worldwide.com/environment/

Jipocar Jihlava - http://www.jipocar.cz/o-nas/sponzoring/

Tesla Jihlava - http://www.teslaji.cz/5-ekologie.html

Swoboda - http://www.swoboda.de/Kompetenzen/Zertifizierungen/26/de

Moravské Kovárny - https://mokov.com/projekt-esf

Biofarma Sasov - http://biofarma.cz/

Icom transport, a.s. - http://www.icomtransport.cz/zijeme-s-vami/blog

Sapeli, a.s. - https://www.sapeli.cz/105-let-truhlariny-nas-naucilo-delat-opravdu-poctive-dvere

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - http://www.smj.cz/certifikaty-osvedceni/ds-1038/p1=1158

 

V Jihlavě má sídlo či pobočku řada personálních agentur, které plní nezastupitelnou úlohu ve zprostředkovávání kontaktů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a přispívají k rozvoji místní ekonomiky.

Databáze agentur práce - http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace

 • 6.1.A Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky. ?
  Město Jihlava se dlouhodobě zabývá podporou cyklodopravy a samozřejmostí je i postupné propojování jednotlivých částí města včetně průmyslové zóny. Město vyšlo největšímu zaměstnavateli, firmě Bosch Diesel, vstříc a na podzim roku 2016 zprovoznilo dvě nové autobusové linky navazující na začátek a konec pracovní doby. Podrobnější informace viz 6.1.D hodnota indikátoru.
 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  6 524
 • 6.1.D Příklad dobré praxe (z oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání) ?
  Podrobnější informace viz níže hodnota indikátoru.

Hodnota indikátoru:

CYKLOSTEZKY DO FIREM

Postupné budování sítě cyklostezek včetně napojení průmyslové zóny:

Generel cyklostezek - http://www.jihlava.cz/generel/ds-35023

08.10.2013 - TZ - http://www.jihlava.cz/generel/ds-35023

Příprava cyklostezky R08 Jihlava - Pávov (průmslová zóna) - http://jihlava.cz/cyklostezka-r08-jihlava-pavov-prumyslova-zona-sever/ds-56036/p1=63038

Příprava cyklostezky R09 ulice Průmyslová

PŘIZPŮSOBENÍ MHD FIRMÁM

01.10.2016 - zavedení expresních linek do průmyslové zóny (Bosch)

 • linka č. 31 - trasa Dopravní podnik - S. K. Neumanna - Bosch Diesel (jízdní doba 10 minut, dříve 25 - 30 minut)
 • linka č. 32 - trasa Dopravní podnik - Březinova - Bosch Diesel (jízdní doba 13 minut, dříve 23 - 30 minut)

Schéma sítě linek zde http://www.dpmj.cz/www/mambo/schema2.html 

http://www.jihlava.cz/v-rijnu-se-rozjedou-nove-linky-do-jihlavske-prumyslove-zony/d-514769/p1=103430

Sebehodnocení +1?

Město Jihlava disponuje všemi standardními nástroji na podporu místní ekonomiky a místního podnikání.

V posledních letech začíná mnohem častejí využívat přímé spolupráce s podnikateli na konkrétních projektech viz 6.1.D a 6.2.B. 

Také Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch viz 6.3.1 obsahuje opatření týkající se podpory podnikání:

 • oblast 2, cíl. 2.4, opatření 2.4.1 - 2.4.4
 • oblast 3, cíl 3.2, opatření 3.2.6; cíl 3.4, opatření 3.4.1
Hodnocení oponenta +1?

Používané nástroje pro podporu podnikání a zaměstnanosti jsou ve městě Jihlava standardní, nicméně v některých vykazuje město míru aktivit vyšší než je běžné v ČR. Jedná se zejmnéna o vyhledávání nových ploch pro podnikání, v akčním plánu na rok 2016 byl důraz kladen na lehkou výrobu se zaměřením na transfer technologií, vědu a výzkum.

 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice disponuje několika různými nástroji na podporu zaměstnanosti a podnikání na svém území. Jedná se zejména o:

 1. vytváření podmínek pro podnikání v průmyslové zóně Podnikatelský park Kopřivnice;
 2. podporu podnikání v oblasti služeb ve městě prostřednictvím pronájmu či prodeje nebytových prostor;
 3. podporu zaměstnanosti ve městě ve vlastních institucích a příspěvkových organizacích,
 4. podporu projektů vzdělávání a zvýšení zaměstnanosti
 5. transparentní zadávání veřejných zakázek

Ad a) Vytváření podmínek pro podnikání v průmyslové zóně

V roce 1999 zahájilo město Kopřivnice přípravu průmyslové zóny, která se svými 83 ha patřila svého času k největším průmyslovým zónám v České republice. Město vykoupilo pozemky od soukromých vlastníků a za přispění dotací z národních i evropských zdrojů vybudovalo základní technickou infrastrukturu. Rovněž v zóně vystavělo dvě výrobní haly, které pronajímá průmyslovému podniku. Prvním investorům, kteří do zóny přišli, poskytlo město veřejnou podporu ve formě zvýhodněné ceny za prodej pozemků.

Celkové náklady, které byly na přípravu zóny vynaloženy (výkup pozemků + infrastruktura) činily 171 mil. Kč, tj. cca 2 mil. Kč/ha a dalších 150 mil. Kč bylo investováno do dvou nájemních výrobních hal. V rámci After Care servisu zlepšuje město infrastrukturu průmyslové zóny i po příchodu investorů. V létech 2010 – 2014 byly realizovány investice za více než 36 milionu korun zaměřené na zlepšení dopravní obslužnosti zóny. Byly vybudovány cyklostezky propojující areál jak s městskou zástavbou, tak cyklostezkami propojujícími místní části Kopřivnice s okolní obce. V roce 2016, v souvislosti s příchodem dalšího investora (firma Hacvia, s.r.o.), byla za 2,3 mil. Kč prodloužena základní technická infrastruktura k hranici pozemku budoucího výrobního areálu.

V zóně působí 6 investorů (zaměstnavatelů):

Zdroj dat: Účetní závěrky  společností za rok 2010 a 2015  (www.justice.cz)

V závěru roku 2014 prodalo město v průmyslové zóně pozemek o výměře 5,5 ha firmě Hacvia, s.r.o., která se zabývá produkcí několika druhů léčivých látek pro humánní i veterinární medicínu. Po dokončení projektové přípravy byla stavba výrobního areálu zahájena na konci roku 2016 a bude ukončena v roce 2017. V první fázi společnost Hacvia hodlá zaměstnat 5 až 10 především vysoce kvalifikovaných vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných pracovníků, v případě dalšího rozvoje pak do dvaceti zaměstnanců. 

Největším investorem v průmyslové zóně je společnost Brose CZ spol. s r.o. Její výrobní závod byl otevřen v roce 2004 Celý výrobní program firmy je úzce spjatý s automobilovým průmyslem. Vyrábí především sedadlové systémy a uzamykací systémy dveří pro osobní vozidla. Závod v Kopřivnici není jen montážním místem, výrobní linky jsou vybaveny náročnými technologiemi a zařízeními, jako jsou například lisy, svařovací automaty s moderními svářecími technologiemi či dvě lakovací linky. Další nespornou výhodou je skutečnost, že mateřská firma Brose se sídlem v německém Coburgu je rodinnou firmou, která má velký zájem na tom rozšiřovat svoji pozici v oboru, zajistit svým zaměstnancům kvalitní pracovní podmínky, silné sociální zázemí a v neposlední řadě sází také na další rozvoj zaměstnanců. Za své aktivity byla firma oceněna Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2014 a Národní cenou za společenskou odpovědnost za rok 2015. Společnost tato ocenění získala za svou aktivní spolupráci s městem Kopřivnice na řadě veřejně prospěšných projektů, podporu dětí i školáků stejně jako za nadstandardní péči o zaměstnance, jejímž výrazem je například originální Kids Club Brose, který spojuje jesle, školku, družinu a prázdninový klub. 

Společnost Brose rovněž spolupracuje s místní VOŠ, SOŠ a SOU, které nejen přispívá na pořizování moderních učebních pomůcek, ale rovněž nabízí stáže a odborné praxe pro její studenty.

Původní rozloha zóny byla cca 83 ha, které město vykoupilo a vybudovalo základní technickou infrastrukturu. Ke květnu 2017 město nabízí k okamžitému využití 3 pozemky o rozloze 1,7; 3,3 a 6,1 ha. 

V průmyslové zóně vlastní město rovněž dvě výrobní haly, které pronajímá společnosti Cirex CZ, s.r.o. Tyto haly město vybudovalo s přispěním z fondu Phare za účelem pronájmu výrobní společnosti, která vytvoří stabilní pracovní místa pro obyvatele města a okolí. Tento cíl se daří plnit. Společnost Cirex patří k nejdéle působícím firmám v průmyslové zóně.

Město komunikuje s investory i po jejich zasídlení v průmyslové zóně a snaží se vycházet vstříc jejich potřebám a požadavků. Pravidelně jsou konzultovány jejich připomínky k zajištění meziměstské hromadné dopravě, ke zvýšení bezpečnosti přístupových cest do zóny pro cyklisty a pěší, k problematice parkování zásobovacích vozidel apod.

Vznik průmyslové zóny na zelené louce a příchod několika menších investorů (oproti původnímu záměru, kdy zóna měla být připravena pro jednoho velkého investora) se v čase ukázalo jako nejlepší řešení krizové situace na trhu práce, která v Kopřivnici na konci 20. století po útlumu výroby v dominantním regionálním zaměstnavateli, společnosti Tatra, byla. 

Ad b) Podpora podnikání v oblasti služeb ve městě prostřednictvím pronájmu či prodeje nebytových prostor a veřejného prostranství;

Město Kopřivnice disponuje několika objekty vhodnými pro provozování živností a rozvoj podnikání, zejména v oblasti služeb. Mezi tyto objekty patří:

 • budova radnice, Štefánikova 1163
 • budova Domu podnikatelů, Štefánikova 244
 • budova Kulturního domu Kopřivnice
 • a další

Aktuální nabídka volných prostor, které jsou v majetku města je uveřejňována na internetových stránkách města  http://www.koprivnice.cz/index.php?id=nebytove-prostory-koprivnice, na úřední desce, a to i v její elektronické podobě http://www.koprivnice.cz/index.php?id=uredni-deska-koprivnice a také formou inzerce v týdeníku Kopřivnické noviny.

Tyto nebytové prostory jsou vhodné pro provozovny obchodů, restaurací, nevýrobních služeb, kancelářské provozy apod. Prostory k podnikání jsou pronajímány za tržní nájemné.

V minulosti město rovněž prodalo několik objektů, které jsou v současné době využívány k podnikatelské činnosti (např. bývalé objekty MÚ na ul. Štefánikova a Záhumenní apod.) Objekt na ul. Štefánikova byl v roce 2005 prodán firmě Slumeko, s.r.o., která je vlastněna městem. Tato firma objekt zrekonstruovala a kromě toho, že je v něm její sídlo, pronajímá další prostory např. prodejně obuvi, dětských kočárků, sklenářství,  realitní kancelář, cestovní agentura a další.

Objekt na ul. Záhumenní byl prodán v roce 2008 manželům Varaďovým, který objekt pro rekonstrukci nabídli k využití pro ordinace lékařů, v objektu je také umístěno fitcentru, lékárna a čajovna. V roce 2016 schválilo zastupitelstvo města změnu závazku vyplývajícího z kupní smlouvy tak, aby umožnilo rozvoj jejich podnikatelské aktivity spočívající v dostavbě objektu za účelem vybudování restaurace.

V roce 2014 prodalo město manželům Machů nevyužívaný objekt bývalého loutkového divadla, kteří citlivou rekonstrukcí tento historický objekt zachránili a rozšířili nabídku ubytovacích, stravovacích a kulturních kapacit ve městě. http://vilamachu.cz/

V létech 2013-2014 byl v Kopřivnici realizován projekt Modernizace centrálního zásobování teplem, v rámci kterého bylo původní nadzemní vedení tepla nahrazeno a uloženo do země. V souvislosti s tímto projektem zůstalo městu v různých částech 19 objektů výměníkových stanic, které tímto projektem ztratily svůj původní účel. Město se snaží tyto projekty postupně upravovat a následně prodávat, pronajímat či využít pro své vlastní účely. K květnu 2017 byly 2 stanice upraveny a pronajaty k parkování vozidel, 3 objekty byly pronajaty podnikatelským subjektům jako skladovací prostory, 4 objekty byly prodány za účelem vzniku podnikatelských provozoven. U deseti objektů se buď dořešují majetkoprávní vztahy nebo jsou využívány městem a jeho příspěvkovými organizacemi pro vlastní projekty.

Pro rok 2017 připravuje město investici do nevyužívaného objektu bývalého závodního klubu Tatry – tzv. Ringhofferovy vily. Tento objekt, který je součástí centrální zóny města a nachází se v městském parku Sadu dr. E. Beneše bude po rekonstrukci sloužit pro společenské a kulturní akce. Součástí projektu je i rekonstrukce vestibulu projektu pro budoucí provoz gastronomického zařízení. Zájmem města je tyto upravené prostory po rekonstrukci pronajmout soukromému provozovateli.

Město umožňuje podnikatelům provozovat tzv. stánkový prodej na veřejném prostranství. Využívání veřejného prostranství je regulováno vyhláškou 6/2012 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství, tato vyhláška je spolu s ostatními předpisy města zveřejněna na http://www.koprivnice.cz/index.php?id=predpisy-mesta-koprivnice. Stánkový prodej je realizován především při pravidelných akcích, které město organizuje či spolupořádá např. Kopřivnická pouť, Velikonoční trhy, Mikulášské trhy, Vánoční trhy apod. Od roku 2011 město zorganizuje čtyřikrát ročně Farmářské trhy.

Ad c) Podpora zaměstnanosti ve městě ve vlastních institucích a příspěvkových organizacích;

Město Kopřivnice patří mezi významné zaměstnavatele. Městský úřad má cca 200 zaměstnanců včetně městské policie a hasičské jednotky. Další pracovní místa jsou vytvářeny v příspěvkových organizacích města.

Městské a základní školy a školská zařízení mají cca 330 zaměstnanců, Správa sportovišť města Kopřivnice má cca 30 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a dále nabízí příležitostnou práci na dohody o provedení práce či pracovní činnosti. Ročně uzavírá cca 70 dohod. Správa sociálních služeb zaměstnává cca 40 pracovníků.  Příspěvková organizace Kulturní dům Kopřivnice, která kromě organizace kulturních a společenských akcí zajišťuje i činnost kina, městské knihovny a městského informačního centra má 30 zaměstnanců.

Prostřednictvím městského úřadu a příspěvkových organizací vytváří město cca 700 pracovních míst.

Další pracovní místa jsou vytvořeny v obchodních společnostech, ve kterých má město majetkovou účast - Slumeko, s.r.o. a Teplo Kopřivnice, s.r.o.

Město rovněž umožňuje  pravidelné praxe studentů (cca 10 - 15 studentů za rok) na zajištění administrativní agendy města, čímž napomáhá v budování profesních životopisů budoucích absolventů škol a jejich potenciální zaměstnatelnosti.

Na základě podnětu z Mládežnického fóra v roce 2013 vytvořilo město v létech 2014-2016 program letních brigád pro studenty pod názvem Mladí městu, v rámci kterého nabízelo po dobu letních prázdnin brigády mladým lidem od 16ti let. V roce 2014 i 2015 se brigád zúčastnilo 25 studentů, v roce 2016 jich bylo 22. S ohledem na klesající zájem studentů o tento typ brigád nebude v roce 2017 program vyhlášen. Studenti mají možnost získat letní brigády ve výrobních a obchodních firmách ve městě za finančně výhodnějšího podmínek.

Ad d) Podpora projektů vzdělávání a zvýšení zaměstnanosti

Město Kopřivnice je rovněž partnerem projektu Techno 2012 – start technické kariéry,  který byl realizován v létech 2010 – 2012.  Projekt byl  zaměřen na propagaci technických oborů a zvýšení zájmů žáků základních škol o technické vzdělávání. Partnery projektu jsou všechny základní školy v Kopřivnici a vybrané průmyslové podniky. Po ukončení finanční podpory z OP vzdělávání pro konkurenceschopnost pokračuje město ve financování a organizaci dílčích aktivit, které byly v rámci tohoto projektu zahájeny. Jde především o Den technické kariéry, určený žákům 8. a 9. ročníků a jejich rodičům. Jedná se o prezentaci škol s technickým zaměřením a místních firem, doplněnou o poradenství pro žáky a jejich rodiče při volbě dalšího studia. V listopadu 2016 se akce uskutečnila již po páté a představilo se na ni čtrnáct škol a sedm firem. ( článek v Kopřivnických novinách k akci - http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=skoly-a-firmy-z-okoli-nabizely-zakum-technickou-karieru&clanek=21789 )

Další akcí zaměřenou na žáky základních škol je soutěž Nebojte se matematiky, která je určená nikoliv  pro premianty, ale pro žáky s průměrným prospěchem, neboť jejim smyslem je vzbudit v nich větší motivaci k učení.  Podnětem pro uspořádání této akce bylo setkání s podnikateli a zástupci velkých podniků v Kopřivnici, kteří si na něm posteskli, že mladí lidé nastupující po škole mají velké problémy s užitím matematiky v praxi, neumí spočítat trojčlenky, procenta, či jiné základní věci, které by měli umět.  ( článek v Kopřivnických novinách k akci - http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=radnice-pripravila-soutez-pro-devataky-jez-je-ma-motivovat-k-uceni-matematiky&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=20250 )

Ad e) Zveřejňování zakázek malého rozsahu nad rámec zákonných povinností

Město Kopřivnice již od roku 2011 zveřejňuje na svých internetových stránkách  http://www.koprivnice.cz/index.php?id=verejne-zakazky-koprivnice informace o zakázkách malého rozsahu nad rámec povinností vyplývajících ze zákona. Aby byla dána možnost ucházet se o veřejnou zakázku co největšímu počtu potenciálních uchazečů jsou zveřejňovány výzvy k předložení nabídek u stavebních prací od 400 tis. a dodávek a služeb od 200 tis. bez DPH.

Kromě toho jsou v rámci zvýšení transparentnosti celého procesu na internetu zveřejňovány protokoly o jednání komisí, oznámení o výběru, informace o skutečné ceně zakázky a informace u udělených výjimkách včetně smluv, které se k těmto výjimkám vážou.

Město si rovněž plní své zákonné povinnosti ve vztahu zveřejňování informací o zakázkách na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

 • 6.1.A Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky. ?
  Nejvýznamnějšími nástroji podpory podnikání jsou prodej či pronájem nemovitostí vhodných pro podnikatelské aktivity, rozvoj technické infrastruktury jak pro firmy, tak pro obyvatele města, vytváření podmínek pro kvalitní život obyvatel ve městě (potenciální zákazníky či zaměstnance firem).
 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  viz 6.1.2
 • 6.1.D Příklad dobré praxe (z oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání) ?
  Letní brigády pro mládež - Mladí městu

Tiskové zprávy k akci z roku 2015 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=radnice-rozsiri-projekt-letnich-brigad-pro-mlade&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1363

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=projekty-nekdo-ven?-a-mladi-mestu-koprivnice-2015-obyvatele-zaujaly&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1413

Sebehodnocení +1?

Město se snaží aktivně vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání. Nejvýznamnějším projektem je příprava průmyslové zóny pro příchod nových investorů. Podporuje využívání tzv. brownfields. 

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Strategický plán rozvoje města, vznik 2005, aktualizovaný v r. 2008, 2012

Proces strategického řízení byl v Litoměřicích oficiálně zahájen v roce 2002, kdy město vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst a zahájilo první průzkumy ke zpracování Strategického plánu. V rámci analýz byli osloveni místní podnikatelé anketou, v případě významných zaměstnavatelů a podniků bylo provedeno interview. Ukázka diskuze nad budoucím rozvojem města do roku 2050 v odkaze.

2012 - byla provedena zásadní revize strategického plánu, který odpovídá principům moderního strategického řízení a udržitelného rozvoje. Byla stanovena oblast A - Litoměřice - atraktivní, malebné a prosperující město , týkající se ekonomiky, podnikání a cestovního ruchu. Byly stanoveny cíle A.I. Zlepšit podmínky pro podnikání a zaměstnanost a A.III. Zajistit podmínky pro revitalizaci nevyužitých ploch a objektů.

Již existují metodiky Strategického řízení, včetně metodiky Strategického týmu a zpracování Akčního plánu. Tyto metodiky popisují postupy a odpovědnosti členů týmu za jednotlivé oblasti strategického plánu. Dále jsou v těchto metodikách stanoveny indikátory, jejich přesný popis i odpovědnost. Proces propojení SPRM s rozpočtem byl zahájen společně s přípravami Akčního plánu, který je úzce propojen s rozpočtem. V současnosti se připravuje Akční plán, který je procesně sestavovat společně s rozpočtem Města na příští rok. Příloha 1 obsahuje SPRM, indikátory a metodiky strategického řízení. Příloha 2 Akční plány. V odkazu 1. reportáž k projektu MISTRÁl neboli implementaci strategického řízení v Litoměřicích. Druhá reportáž je z projektu, který se zabýval diskusí nad výhledem rozvoje města do roku 2050

https://www.youtube.com/watch?v=rwGOPmq__Kc


Územní plán

Územní plán Litoměřice nabyl účinnosti 13. 11. 2009 - urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny, koncepce dopravy, koncepce zásobování vodou, koncepce odkanalizování, zásobování el. energií, plynem teplem a zajištění telekomunikací.  Změna č. 2 ÚP Litoměřice 2014, vydaná 24.4. 2014; Změna č. 2 ÚP Litoměřice 2014, vydaná 24.4. 2014. V současné době zástuoci Města jednají s Povodím Labe a Ohře, kteří chtějí rozšířit záplavová území i do míst, kde je povolená/doporučená podnikatelská aktivita. Snahou města je zvrátit tento záměr.

https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice


Poskytování nebytových prostor podnikatelům v atraktivní části města

Město dlouhodobě zachovává podmínky pro poskytování služeb malým podnikatelům, což vede např. ke zvyšování počtu pracovních míst.

- dochází kontinualně k rozšiřování prostor vhodných k podnikání


Destinační agentura české středohoří o.p.s. Regionální značka

Město Litoměřice je zakládajícím členem Destinační agentury (DA) České středohoří. Tato agentura získakala práva na vytvoření a udělování regionální značky jejímž cílem je podpora a zviditelnění lokálních produktů a služeb. V příloze jsou zakládající dokumenty DA a schválená regionální značka.


MAS České středohoří

V roce 2006 byla založena Místní akční skupina České středohoří, kde město Litoměřice bylo jedním z iniciátorů založení. Náplní tohoto spolku je podpora podnikatelů, organizací a obcí na jeho území. Na základě schválené strategie získává prostředky z EU,které přerozděluje ve svých výzvách. Město Litoměřice se aktivně podílí na tvorbě nové strategie (SCLLD) a má svého zástupce ve správní radě. V minulém období 2007-2014 byly dotace směřovány zejména pro zemědelskou výrobu, v novém období se otevírá možnost tzv.sociáloního podnikání, což je oblast do které se mohou zapojit všichni podnikatelé, to je možnost zapojení i pro podnikatele z Litoměřic. V současnosti se připravuje návrh společného projektu s podnikateli na podporu lokální ekonomiky prostřednictvím nástrojů trhu a vzdělávání.


Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?

Strategický plán rozvoje města (SPRM), vznik 2005, aktualizovaný v r. 2008, 2012

V rámci strategického řízení je využíván Akční plán, což je rámcový dokument zahrnující veškěré investiční akce města pro podporu podnikání . V roce 2014 byl sestaven první plán a na začátku roku 2015 byl vyhodnocen a byl sestaven nový na rok 2015.(oba akční plány i vyhodnocení v příloze č.2). Všechny dokumenty jsou přílohou. V současnosti se diskutuje o vytvoření katalogu nabídky ploch pro podnikatele. Jedním z možných způsobů měření naplňování SPRM byl zvolen indikátor uvedený ve sloupci měření, viz příloha 1.


Územní plán

Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání v rámci brownfields a dalších nevyužívaných lokalit ve vlastnictví města: kasárna Pod Radobýlem, Budova bývalého pivovaru, kasárna Jiřího z Poděbrad. Město získalo do svého vlastnictví 2 vojenské areál.O využití bylo veřejně diskutováno, viz odkaz na záznamy z projednávánání o Pivovaru a kasárnách.

Dále jsou potenciální plochou pro podnikání vybrány budovy bývalých Mrazíren, které mají soukromého vlastníka. Pro potřeby potenciálních investorů a žadatelů o dotace byl seznam brownfields aktualizován v květnu 2015, na seznamu jsou všechny plochy včetně soukromých.

https://www.youtube.com/watch?v=-akx8Or8ljA

http://zdravemesto.litomerice.cz/akce-2014/472-veejne-projednavani-qpivovarq-1922014.html";"http://zdravemesto.litomerice.cz/akce-2014/472-veejne-projednavani-qpivovarq-1922014.html


Spolupráce s Okresní hospodářskou komorou (OHK)

Zástupci hodpodářské komory jsou zapojováni do výběrových řízení, které vyhlašuje město a jsou relevantní pro podnikatelský sektor. Paní ředitelka OHK je členkou komise Zdravého města a MA21. Smlouva o spolupráci mezi městem a OHK v příloze č. 6


Mas

MAS ČS realizuje společnou strategii prostřednictvím finančí podpory projektů z jejího území. Efektivitu tohoto nástroje lze doložit počtem projektů realizovaných na území Litoměřic. Zároveň tím lze doložit i povědomí subjektů o možnosti využití tohoto zdroje. V současnosti se připravuje na nové dotační období, kdy podnikatelé budou hrát významnou roli jako žadatelé v oblasti sociáního podnikání. Pro podporu zapojení podnikatelů bude zřízena pozice projektového manažera zaměřeného na spolupráci s podnikateli.


Regionální značka

Destinační agentura českého středohoří (DA), jedním z jejíž zřizovatelů je i Město Litoměřice je nositelkou regionální značky. Do procesu certifikace bude město zapojeno jak z pozice zřizovatele DA tak z pozice člena MAS České středohoří. Během března 2015 by se mělo začít certifikovat.

 • 6.1.A Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky. ?

A 13 - Spokojenost občanů s možností zaměstnání - jedna z hodnocených oblastí ECI indikátoru A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím.

+1

Město zvyšuje počet nástrojů

6.1.2 Došlo ke zvýšení počtu podnikatelských subjektů v obci?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Vývoj počtu podnikatelských subjektů lze vyčíst z následujících údajů:

Rok Počet ekonomických subjektů k 31. 12. Počet aktivních ekonomických subjektů k 31.12.
2004 5637 --
2005 5566 --
2006 5567 --
2007 5551 -
2008 5612 3238
2009 5671 3188
2010 5753 3303
2011 5862 3452
2012 6002 3562
2013 5890 3591

2014
 

3415

Zdroj: ČSÚ Pardubice, Ekonomické subjekty se sídlem na území měst

Nelze dohledat aktuálnější data v uvedených DTB.

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že počet podnikatelských subjektů má stabilní úroveň cca kolem 5600 – 6000 subjektů. Je potřeba zdůraznit, že zejména v období hospodářské krize se počet podnikatelských subjektů navýšil zhruba o 2,5 % (období 2008 – 2010) a obdobný vývoj lze stanovit rovněž i v případě počtu aktivních ekonomických subjektů.

V tomto smyslu lze vyvodit dílčí závěr, že ve městě Chrudim se podnikatelské prostředí zasloužilo o určité ztlumení negativních dopadů zejména na trh práce (míra nezaměstnanosti), který byl negativně poznamenán stejným způsobem jako kterýkoliv region či město v ČR i celé EU.

 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?

Hodnota indikátoru:

Údaje ČSÚ za město Chrudim zahrnuje přiložená tabulka

 

Sebehodnocení 0?

Od roku 2010 do roku 2013 vzrůstá počet ekonomických subjektů, ale i počet aktivních ekonomických subjektů. V roce 2014 dochází k mírnému poklesu.

Hodnocení oponenta -1?
Počet podnikatelských subjektů (zejména počet aktivních ekonomických subjektů)se meziročně sice snížil přibližně o 5 %, nicméně dlouhodobě lze tento ukazatel považovat jako stabilizovaný. Nutné dodat, že za rok 2014 vykazovalo město Chrudim vyšší počet ekonomicky aktivních subjektů než tomu bylo v předkrizovém roce 2008.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

 Tab. 1 - Podnikatelské subjekty podle právní formy (období 2008 - 2016 vždy k 31.12. daného roku)

Podnikatelské subjekty Registrované
podniky
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Celkem 11 791 11 958 12 206 12 265 12 288 12 326 12 421 12 610 12 691
Fyzické osoby . . 9 106 9 116 9 121 9 289 9 485 9 558 9 537
Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona
8 040 8 306 8 418 8 411 8 355 7 978 8 183 8 357 8 433
Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona
690 595 558 574 644 1 259 1 115 1 009 909
Zemědělští podnikatelé 44 58 59 64 62 52 52 60 60
Právnické osoby . . 3 100 3 149 3 167 3 037 2 936 3 052 3 154
Obchodní společnosti . . 1 303 1 356 1 377 1 408 1 437 1 526 1 603
akciové společnosti 61 59 60 62 61 58 57 57 55
Družstva . . 57 55 54 54 55 57 56

 

Tab. 2 - Podnikatelské subjekty dle zjištěné aktivity  (období 2008 - 2016 vždy k 31.12. daného roku)

Podnikatelské subjekty Podniky se
zjištěnou aktivitou
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Celkem 6 420 6 717 6 975 6 874 6 534 6 531 6 524
Fyzické osoby 4 553 4 711 4 718 4 610 4 674 4 673 4 655
Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona
4 015 4 151 4 111 3 797 3 918 3 988 4 027
Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona
461 480 533 778 640 565 511
Zemědělští podnikatelé 42 47 44 35 34 45 42
Právnické osoby 1 867 2 006 2 257 2 264 1 860 1 858 1 869
Obchodní společnosti 1 011 1 075 1 177 1 276 1 159 1 203 1 250
akciové společnosti 52 53 58 52 51 49 51
Družstva 50 49 49 50 43 44 44
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Vývoj počtu podnikatelských subjektů

Z uvedených údajů ČSÚ vyplývá, že vývoj počtu aktivních ekonomických subjektů v Jihlavě vykazuje dlouhodobě stabilní růst (viz Tab. 1). Je třeba zdůraznit, že k největšímu nárůstu podnikatelských subjektů došlo v období ekonomické recese (2008 – 2010). Tento skokový růst má na svědomí především zvýšení počtu podnikajících fyzických osob. V jistém ohledu je proto možné učinit závěr, že zvyšování počtu tohoto typu podnikatelů mohlo mít vliv na zmírnění negativních dopadů ekonomické krize především míry nezaměstnanosti. Lze totiž předpokládat, že z důvodu propouštění zaměstnanců byli tito více ochotni začít podnikat,  než se evidovat jako nezaměstnaní. Naopak v následujících letech je přírůstek podnikatelských subjektů mnohem nižší a u podnikajících fyzických osob jsou počty dokonce klesající. Tento trend může být způsobem mj. i tažením ministerstva práce a sociálních věcí proti tzv. „švarcsystému“. Pokud jde o počet aktivních ekonomických subjektů, tady je trend v podleních letech stabilní (viz Tab. 2).

 

Tab. 3 - Nejvýznamnější podnikatelské subjekty se sídlem v Jihlavě z pohledu počtu zaměstnanců a vývoje obratu

Podnikatelský subjekt

CZ-NACE převažující

Počet pracovníků

Obrat

Bosch Diesel, s.r.o.

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla, kromě motocyklů

4000 - 4999

rok 2012:

18. 151 mil. Kč

Automotive Lighting, s.r.o.

Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

1000 - 1499

rok 2012:

8. 125 mil. Kč

Motorpal, a.s.

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla, kromě motocyklů

1500 - 1999

rok 2011:

1.518 mil. Kč

Icom transport, a.s.

Silniční nákladní doprava

500 - 999

rok 2011:

1.646 mil. Kč

Moravské kovárny, a.s.

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

500 - 999

rok 2011:

1.553 mil. Kč

Kronospan CR, s.r.o.

Výroba dýh a desek na bázi dřeva

250 - 499

rok 2012:

5.672 mil. Kč

Moravia Lacto, a.s.

Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů

250 - 499

rok 2011:

1.168 mil. Kč

Sapeli, a.s.

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

250 - 499

rok 2011:

1.138 mil. Kč

Swoboda CZ, s.r.o.

Výroba elektronických součástek

250 - 499

rok 2011:

1.008 mil. Kč

Tesla Jihlava, s.r.o

Povrchová úprava a zušlechťování kovů

250 - 499

rok 2012:

566 mil. Kč

Jipocar Logistic, s.r.o.

Skladování

250 - 499

rok 2011:

300 - 499 mil. Kč

Lapek, a.s.

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých

250 - 499

rok 2011:

214 mil. Kč

Služby města Jihlavy, s.r.o.

Sběr odpadů, kromě nebezpečných

250 - 499

rok 2012:

196 mil. Kč

 

 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  6 524

Hodnota indikátoru:

 

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze

 

Od roku 2008 vzrůstal počet registrovaných podnikatelských subjektů, ale mírně klesal počet subjektů se zjištěnou aktivitou. V letech 2014 - 2016 se počet aktivních subjektů ustálil na počtu cca 6 500. 

Sebehodnocení 0?

Ačkoliv počet registrovaných ekonomických subjektů setrvale stoupá (viz Tab. 1), považujeme za vypovídající spíše údaj o aktivních subjektech, jejichž počet zůstává v posledních letech stabilní, a pohhybuje se okolo 6 500 (viz Tab. 2).

Město Jihlava je sídlem ekonomicky silných společností a to jak s ohledem na počet zaměstnanců, tak s ohledem na jejich roční obrat (viz Tab. 3).

Hodnocení oponenta 0?

Vývoj v počtu podnikatelských subjektů ve městě je dlouhodobě stabilizovaný, zejména co se týká počtu aktivních podnikatelských subjektů. V celkových relacích je možné identifikovat setrvalý mírný nárůst, nicméně pro vlastní hodnocení této otázky je zásadnější vývoj aktivních podnikatelských subjektů.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Vývoj počtu ekonomických subjektů ve správním obvodu ORP Kopřivnice je uveden v tabulce:

 

Počet podnikatelských subjektů je relativně stabilní. Jistou změnu očekáváme v roce 2017, kdy pravděpodobně v důsledku legislativních změn (zavedení EET) dochází k viditelnému omezení některých podnikatelských aktivit. Dále uvedená tabulka ukazuje vývoj přerušených živností v územním obvodu ORP Kopřivnice:

Na počtáku roku 2017 je počet přerušených živností za necelé čtyři měsíce roku 2,5 násobek ročního průměru z předchozích let. Tato skutečnost je viditelná i ve městě, kde došlo k uzavření některých drobných provozoven.

 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  viz 6.1.2

V ORP Kopřivnice je cca 3.800 ekonomicky aktivních subjektů (z toho 2.650 FO podnikajících dle ŽZ) na cca 28 tisíc obyvatel ve věku 15 - 64 let

Sebehodnocení +1?

Kopřivnice se nachází v regionu, který se tradičně vyznačuje vysokou zaměstaností ve větších firmách a nižší mírou podnikatelské aktivity. Obyvatelům města je však k dispozici široká škála služeb a počet podnikatelských subjektů je stabilní.

Hodnocení oponenta 0?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Sledovani vývoje podn.subj.ve městě

Sledováním indikátoru SPRM týkajícího se počtu podnikatelských subjektů (malé a střední podniky včetně živnostníků) na tisíc obyvatel zjistíme růst tohoto indikátoru od roku 2012 do roku 2014 i přesto, že z roku 2012 na rok 2013 došlo ke snížení počtu aktivních podnikatelských subjektů o 150. Indikátor SPRM se přesto zvyšuje, neboť v tomto mezidobí došlo k výraznému snížení počtu obyvatel (o 1036). V roce 2014 došlo jen k mírnému zvýšení počtu obyvatel, přesto se počet aktivních podnikatelských subjektů dostal na úroveň roku 2012. Vzhledem k tomu, že Litoměřice nepatří mezi průmyslové oblasti a postrádají i průmyslovou zónu, převažují v podnikání služby nad výrobou, které jsou zajišťované především živnostníky (fyzické osoby podnikající - FO), kteří početně výrazně převažují nad malými a středními podniky reprezentované především právnickými osobami (PO). Nezanedbatelný je zvyšující se počet cizinců s dlouhodobým pobytem v Litoměřicích (3% z celkového počtu obyvatel), z nichž stabilně tvoří 8% podnikatelské subjekty, což je více než 1% všech aktivních podnikatelských subjektů v Litoměřicích. Vzhledem k podmínkám daným polohou města, jeho orientací danou jak historicky tak současným zaměřením, je podnikatelské prostředí velice stabilní, nevykazuje výrazné výkyvy, naopak lze sledovat jeho neustálé, i když mírné posilování.


Sledování stability zemědělského podnikání

Litoměřice jako " Zahrada Čech" mají dlouholetou ovocnářskou a zelinářskou tradici, což je patrné nejen ve městě, ale v celém jeho přilehlém okolí obklopeném sady a vinicemi i poli se zelinářskými i jinými produkty.Proto je nutné vedle podnikání zohlednit také zemědělské podnikání, kterému se zde aktivně věnuje 59 zemědělských podnikatelů (viz Příloha 7), kteří mají možnost své výpěstky prodávat nejen na Městské tržnici, ale zúčastňovat se také Farmářských trhů pořádaných společností Zahrada Čech s.r.o., ve které má město 50% podíl, které se zde konají od jara do podzimu každých 14 dní v centru města na podporu regionálních produktů. Zemědělské podnikání zde tvoří jednu z tváří města, vykazuje stabilitu podporovanou Městem jak v možnosti prodejních ploch, tak prezentace svých produktů při pořádání pravidelných výstav Zahrady Čech skládajících se jak z části výstavní, tak prodejní. Vzhledem k počtu ostatních podnikatelů by se zdálo, že tento počet je zemědělců zanedbatelný, přesto je velice podstatný a přispívá k zachování tváře města kromě toho, že vytváří další pracovní příležitosti přinejmenším při sezónních pracích.

 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
 • 6.1.E* Počet aktivních podnikatelských subjektů ?
Hodnota indikátoru 6.1.B:

5 126 podnikatelských subjektů

Indikátor SPRM A.I1 Počet malých, středních podniků a podnikatelů / 1000 obyvatel

Hodnota indikátoru 6.1.E:

4 532 aktivních podnikatelů

+1

Ve sledovaném období je doložen mírný nárůst počtu podnikatelů o 109. trend viz Příloha 5

6.1.3 Došlo ke snížení míry nezaměstnanosti? (trendy, vývoj, struktura)
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Rok Počet uchazečů o zaměstnání Míra nezaměstnanosti
2006 876 6,8%
2007 690 5,2%
2008 677 5,3%
2009 1134 9,2%
2010 1189 9,8%
2011 1047 9,1%
2012 997 8,6%
2014 1307 7,89%
2015
3892

5,6%

Zdroj: ČSÚ Pardubice, Počet uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti v obcích, MPSV

Z výše uvedených statistických dat vyplývá, že míra nezaměstnanosti zaznamenala poměrně dramatický vývoj v období od začátku poslední hospodářské krize (tj. rok 2008) až do roku 2010. Mezi nejvíce postižené sektory ve městě patřila zejména strojírenská výroba a textilní průmysl. Obdobné „zdvojnásobení“ míry nezaměstnanosti bylo rovněž patrné např. v Hlavním městě Praze, která je obecně typická velmi nízkou mírou nezaměstnanosti.

Rok Počet aktivních ekonomických subjektů k 31.12.  
2004 --  
2005 --  
2006 --  
2007 -  
2008 3238  
2009 3188  
2010 3303  
2011 3452  
2012 3562  
2013 3591  

2015

3346
 
 • 6.1.C Podíl nezaměstnaných osob ?
 • 6.1.E* Počet aktivních podnikatelských subjektů ?

Hodnota indikátoru 6.1.C.:

Roční průměry za město Chrudim

 • V roce 2010 - 7,2%
 • V roce 2011 – 6,8%
 • V roce 2012 – 6,5%
 • v roce 2013: 7,4%
 • V roce 2014 - 7,0%
 • v roce 2015: 5,6%

Hodnota indikátoru 6.1.E.:

 • 2013: 3 591
 • 2015: 3 346
Sebehodnocení +1?

 Ve městě se daří snižovat nezaměstnanost. 

Ve spolupráci s Úřadem práce jsou realizovány některé projekty.

Hodnocení oponenta +1?
Míra nezaměstnanosti se snížila nejen meziročně do roku 2015, ale i dlouhodobě od situace v krizovém roce 2010. Tento vývoj je jednak zapříčiněn celkovým makroekonomickým mírným oživením v ČR i v Evropě, a částečně také i příchodem nového investora v roce 2013. V diskusi s konzultanty vyplynulo, že by bylo vhodné, aby se město Chrudim pokusilo o aktivnější (autonomní) politiku zaměstnanosti, tedy spolupráci s ÚP při profilaci kvalifikační struktury místní pracovní síly (z důvodů podpory podnikání, atraktivity města pro jiné, než strojírenské podniky atd.). Tato problematika sice nespadá do přímé působnosti města, nicméně se jeví jako vhodná ke zvážení.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Tab. 1 - Jihlava – vývoj počtů uchazečů o zaměstnání od roku 2008 až k 31.01.2017

Stav k

Počet uchazečů

Míra registrované nezaměstnanosti

(v %)

Podíl nezaměstnaných osob

(v %)

Volná pracovní místa

31.12.2008 1 728   6,4    
31.12.2009 2 750 10,2    
31.12.2010 2 582   9,5    
31.12.2011 2 435   9,0    
31.12.2012 2 856   9,1  
31.12.2013 2 589   7,7  
31.12.2014 2 417   7,1 297
31.12.2015 1 992   5,9 422
31.12.2016 1 534   4,6 1 042
31.1.2017 1 478   4,5 1 048

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem/?_piref37_240429_37_240428_240428.next_page=%2Findex.do&_piref37_240429_37_240428_240428.statse=2000000000019&_piref37_240429_37_240428_240428.statsk=0&_piref37_240429_37_240428_240428.send=send&_piref37_240429_37_240428_240428.stat=2000000000111&_piref37_240429_37_240428_240428.obdobi=A&_piref37_240429_37_240428_240428.rok=2017&_piref37_240429_37_240428_240428.uzemi=122000&ok=Vybrat

Nezaměstnanost v okresním městě Jihlavě se až do roku 2008 držela na relativně nízké úrovni, ovšem v roce 2009 došlo s příchodem ekonomicko hospodářské krize ke zlomu a nezaměstnanost prudce vzrostla až na cca 12,0 %. K opačnému zlomu, tedy k výraznějšímu poklesu nezaměstnanosti došlo až v průběhu roku 2014. Nicméně úrovně nezaměstnanosti z roku 2008 ještě dosaženo nebylo.

 

 • 6.1.C Podíl nezaměstnaných osob ?
  4,5

Vývoj počtu nezaměstnaných je velmi pozitivní a už roku 2012 vykazuje setrvalý pokles, kdy se k 31.12.2017 dostal na minimum za sledované období (viz Tab. 1).

 

Sebehodnocení +2?

Tento v současné době příznivý vývoj nezaměstnanosti související s restrukturalizací ekonomiky po odeznění krizového období ve městě. Je příznivě podporován rozvinutou a odvětvově pestrou ekonomickou základnou, i strukturou vzdělanostního rozložení obyvatelstva, orientovaného zejména na strojírenský průmysl, který je hlavním „tahounem“ zaměstnanosti v Jihlavě.

Hodnocení oponenta +2?

Vývoj míry nezaměstnanosti ve městě Jihlava je téměř identický s vývojem úrovně tohoto ukazatele na celonárodní úrovni. V tomto ohledu lze identifikovat v posledních 3 letech mírný pokles a tím i mírné zlepšení na trhu práce. Celkově je míra nezaměstnanosti ve městě velmi nízká, i když lze předpokládat, že existují znevýhodněné skupiny osob na trhu práce, které stále mají problém se dostupností relevantních pracovních příležitostí. Celkově dosahuje město u tohoto ukazatele velmi příznivých hodnot.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Díky zlepšení ekonomické situace dochází od roku 2009, kdy byla nezaměstnanost v Kopřivnici na dlouhodobém maximu 14,7 %, ke snižování míry nezaměstnanosti a k dubnu 2014 se dostala pod úroveň před celosvětovou ekonomickou krizí, která propukla v září 2008 celosvětovým poklesem burzovních trhů z důvodu kolapsu globálních finančních institucí (V r. 2007 byla v Kopřivnici nezaměstnanost 4,7).

K tomuto příznivému vývoji přispívá rozvoj firem v Průmyslovém parku Kopřivnice, oživení produkce v Tatře a také příchod nových investorů do nedaleké průmyslové zóny v Mošnově.

 • 6.1.C Podíl nezaměstnaných osob ?
  4,5 % (duben 2017)
Sebehodnocení +2?

Míra nezaměstnanosti se pohybuje na úrovni přirozené míry. Počet volných pracovních míst evidovaných ÚP se blíží počtu dosažitelných nezaměstnaných. Na trhu jsou další volná pracovní místa, neboť firmy nemají povinnost hlásit ÚP všechna volná pracovní místa.

Hodnocení oponenta +2?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Míra nezaměstnanosti celková a její složení

Podíl nezaměstnanosti ve městě Litoměřice je v posledních letech většinou ustálený a počet uchazečů o zaměstnání se pohybuje v rozmezí 7,5% až 10,5%. Výkyv v rozmezí 8,5% až 10,5% se vztahuje vždy ke konci roku od listopadu až do začátku března, a je způsoben tím, že se v tomto období na ÚP evidují uchazeči o zaměstnání, kteří jsou zaměstnáváni převážně na sezonní práce (zahradnické činnosti, stavebnictví, zemědělství a pěstitelství). Dalším možným důvodem zvýšení nezaměstnanosti v tomto období je uzavírání pracovních smluv na dobu určitou do konce kalendářního roku. Každý rok je tato křivka nezaměstnanosti víceméně stejná.

 • 6.1.C Podíl nezaměstnaných osob ?
Hodnota indikátoru 6.1.C:

8,2 %

Měřeno indikátorem SPRM A.I2 Nezaměstnanost (rozdíl město mínus kraj)

+1

Míra nezaměstnanosti se dlouhodobě pohybuje na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti. Kladně je hodnocena stabilita prostředí města.

6.1.4* Další informace k tématu
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Spolupráce s KHK
Komise pro hospodářský rozvoj zřízená RM
Aktivní nabídka pozemků v PZ ve vlastnictví města

 • 6.1.D Příklad dobré praxe (z oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání) ?

Hodnota indikátoru 6.1.D.:
Spolupráce s KHK
Komise pro hospodářský rozvoj zřízená RM
Aktivní nabídka pozemků v PZ ve vlastnictví města

Sebehodnocení 0?
Hodnocení oponenta 0?
Aktivní nabídku pozemků v PZ ve vlastnictví města i způsob fungování Komise pro hospodářský rozvoj zřízená RM lze považovat za standardní přístupy k podpoře podnikání. Ve srovnání se situací v minulém hodnocení lze považovat tento nástroj jako stabilizovaný ve svém využívání bez významnějších zlepšujících přístupů.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Podpora stability zaměstnanosti prostřednictvím příspěvkových organizací města

Největší příspěvkovou organizací Města je Městská nemocnice v Litoměřicích, která je se svými asi 850 zaměstnanci jedním z největších zaměstnavatelů. Rozšiřování a zkvalitňování zdravotní péče a modernizace nemocnice pozitivně ovlivňuje jak kvalitní život obyvatel tak zájem o pracovní místa v nemocnici. Město finančním příspěvkem ve výši 1 mil. korun podporuje chod nemocnice, současně zajišťuje jeho kontrolu, čímž přispívá ke stabilizaci a rozšiřování nabídky zaměstnání ve městě. Dále je město zřizovatelem daších příspěvkových organizací spadajících pod odbor školství, kultury a sportu a státní památkové péče, v rámci kterých zajišťuje dalších asi 630 stabilních míst pro obyvatele města. Uplatnění v oblasti sociální umožňuje Srdíčko se svými 25 místy a nezanedbatelné jsou i technické služby města, které v sezoně zaměstnají až 95 lidí, mimo sezonu stabilně 65.


Podpora stability zaměstnanosti prostřednictvím společností, v nichž má Město podíl

Město vytvořilo se soukromým subjektem obchodní společnosti Zahrada Čech s.r.o., kde má 50% podíl, čímž ovlivňuje další rozvoj této společnosti a s tím související vytváření pracovních příležitostí.

http://www.zahrada-cech.cz/";"http://www.zahrada-cech.cz/


Podpora stability zaměstnanosti prostřednictvím projektů

Geotermální projekt - podpora podnikání a zaměstnanosti ve městě - Město připravuje projekt na využití geotermální energie, který poskytne nové pracovní i podnikatelské možnosti také obyvatelům města. Dále rozšíří nabídku služeb, věděcko-výzkumné centrum by mohlo být základem pro rozvoj nových odvětví. více informací na stránkách První geotermální, viz odkaz. I o této akvitě se diskutuje nejen s podnikateli viz odkaz na plakát k veřejné diskusi.

http://www.prvnigeotermalni.cz/

http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/plakaty_2014_2cast/plakat_GTE_140527_web.jpg


Oddělení projektů a strategií

V rámci organizační struktury města bylo v lednu 2008 založeno oddělení projektů a strategií, které ve spolupráci s dalšími odbory aktivně vyhledává projekty poskytující další příležitosti podnikatelům. Do současnosti byly realizovány investiční projekty ve výši více než 850 milionů korun, do jejichž realizace se mohli místní podnikatelé zapojit. V příloze 12 naleznete výčet projektů a jejich náklady.

Počet aktivních podnikatelských subjektů

Mírně stoupající počet aktivních podnikatelů je známkou stabilního prostředí pro rozvoj podnikání ve městě. Viz indikátor 6.1.2.

 • 6.1.D Příklad dobré praxe (z oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání) ?
Hodnota indikátoru 6.1.D:

ANO

+1

Město Litoměřice realizuje projekty a podporuje organizace, které mají vysoký podíl na zaměstnanosti ve městě

Ve sledovaném období je doložen mírný nárůst počtu podnikatelů.

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta 0?
Město Chrudim disponuje s propracovaným systémem komunikace s místními podnikateli a jedná se zejména o Komisi hospodářského rozvoje a dále také o organizaci tzv. kulatých stolů. Ze zápisů Komise hospodářského rozvoje vyplývá, že diskutovaná agenda se týká zejména běžného provozního života ve městě, příležitostně pak zásadnějšími záležitostmi, které mohou ovlivnit podnikání ve městě, např. diskuse Desatera problémů města Chrudim. Využívání těchto nástrojů lze považovat za stabilní.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Sebehodnocení +1?

Město Jihlava s podnikateli komunikuje. Zástupci podnikatelů jsou ve všech komisích Rady měst Jihlavy, podnikatelé spolupracují při vytváření strategických dokumentů města, plánování investičních akcí města a jsou zváni a účastni na veřejných diskuzích a kulatých stolech pořádaných městem.

Web Zdravého města/Plánování s veřejností http://www.jihlava.cz/kulate-stoly/ds-54018/p1=89142

Město s pdnikateli úzce spolupracuje - ukázkou mohou být min. dva velké projekty viz 6.2.B

Hodnocení oponenta 0?

Město má nastavené standardní nástroje pro komunikaci s místními podnikateli a jejich využívání je odpovídající pro potřeby hodnocení kategorie B. Přesto by bylo vhodné více prohloubit zejména komunikaci s mikro a malými podniky, např. prostřednictvím podnikatelských fór.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Sebehodnocení +2?

Město aktivně spolupracuje s firmami a podnikateli a vytváří prostor pro vzájemnou výměnu informací a síťování s dalšími subjekty - např. školami, úřadem práce, poradenskými firmami.

Hodnocení oponenta +2?

Město je velmi aktivní ve spolupráci s podnikateli a hledá nové způsoby pro vzájemnou diskusi a rozvoj lokálního znalostního potenciálu. Pozitivně hodnotím zejména nástroje soutěže Best Business Kopřivnice.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.2.1 Komunikuje obec průběžně a korektně s místními podnikateli a firmami (např. formou pravidelných setkání se zástupci podnikatelské sféry) s cílem hledat a nacházet oběma stranám prospěšná řešení případných problémů soužití, jako jsou rušivé provozy (hluk, emise z technologií nebo dopravní obsluhy, problematika zneškodňování odpadů, ochrana vodních zdrojů ap.)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Rada města zřídila poradní orgán Komisi hospodářského rozvoje. Komise představuje poradní a konzultační orgán města. Tato komise funguje ve městě již 10 let. V rámci této komise je diskutována průběžně problematika hospodářského rozvoje města s vazbou na soukromé podnikání. Pokud vzejde podnět k řešení od podnikatelů či občanů, komise se jím město zabývá a řeší vzniklé problémy.

Personální složení : předseda komise je předseda krajské hospodářské komory i místní hospodářské komory. Dále jsou zde podnikatelé (jmenováni Radou města) a administrátor (zástupce města - mediátor). Město Chrudim umožňuje fungování této komise prostřednictvím uvolnění zasedací místnosti.

Způsob fungování : Komise zadává úkoly administrátorovi, aby se daný problém začal řešit v rámci organizačního fungování Městského úřadu. Administrátor zároveň zajišťuje poskytnutí příslušných informací zástupcům Rady města. Povinnou přílohou různých dokumentů města jsou často i stanoviska této komise. Na příklad v době před 8-mi lety, kdy město Chrudim si vytvářelo strategický plán, tak tato komise aktivně vstupovala do příslušných jednání o budoucím rozvoji města v oblasti podnikání.

V roce 2015 byla nově zřízena Komise rozvoje a výstavby města. Hlavní činnost komise je popsána v zápise - http://www.chrudim.eu/cs/download/okt/komise/vystavba.pdf

Činnost obou komisí se doplňuje, vzájemně spolupracují.

Informace o aktivitách této komise jsou podrobně k dispozici v jednotlivých zápisech na: http://www.chrudim.eu/mesto/vybory-zm-komise-rm-a-osadni-vybory/zapisy-z-jednani-komisi.html

Kromě výše uvedeného příkladu dobré praxe město Chrudim pořádá tzv. veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim. Zde se pracuje týmově u kulatých stolů. Jeden z kulatých stolů je zaměřen na oblast ekonomiky a podnikání. Zde je garantem komise hospodářského rozvoje Odbor územního plánu a regionálního rozvoje. Akce je pro širokou veřejnost.

Město Chrudim je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Chrudimsko, kde se řeší problémy regionu, hledají se společné aktivity a podávají se dotace na zvelebení prostředí v členských obcích.

Město Chrudim je členem MAS Chrudimsko, o.s. Byl připraven kulatý stůl setkání s podnikateli, jehož tématem bylo nastínění možností pro získávání dotací v tomto novém programovacím období.

Město Chrudim se podílí realizaci destinačního managementu turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko. V rámci turistické oblasti také komunikuje s podnikateli z oblasti cestovního ruchu. Příkladem projektu, který vznikl na základě komunikace s podnikateli je turistická slevová a bonusová karta http://www.navstevnik.cz/aktualne/v-t-ip-karta-navstevnika-pro-rok-2015-2016_id-3018.html

V Chrudimi existuje několik brownfieldů, které je snaha přeměnit na fungující podnikatelské plochy, případně již tak bylo učiněno v minulosti:

 1. Bývalá Transporta (starý i nový závod) – vzniklo zde nákupní středisko, dále 15-20 nových firem
 2. Evona Chrudim – rekonstrukce nevyužívané haly na nákupní středisko, připravená studie na revitalizace celého objektu
 3. Vojenské Depo – připravený projekt na kompletní revitalizaci se záměrem využít prostory pro lehčí výrobu, služby, obchod, bydlení a sport
 4. Sladovna – brownfield s novymi majiteli - zahájena projekční příprava na realizaci
 5. VCES – revitalizace stavebního podniku na lokalitu pro bydlení - jeden objekt již postaven, další se chystají
 6. Bývalý pivovar – vznikl zde welness, fitness, domov pro seniory

 

Realizujeme odstranění staré ekologické zátěže na území bývalé Transporty, s.p. při aktivní spolupráci s místními podnikateli.

Zpracování rizik ekologických zátěží. Cílem je monitorování zátěže, odhad její rozsah a případné transportní cesty šíření.

1x ročně probíhá pravidelné setkání starosty města s podnikateli - jedná se o setkání společenského, ale i pracovního charakteru

Vznikl "Klub podnikatelů", který se zabývá shromažďováním přání, připomínek, potřeb podnikatelského sektoru.

Příloha – mapa brownfields

 • 6.2.A Spolupráce s místními podniky ?

Hodnota indikátoru 6.2.A.:
Zápisy z jednání Komise hospodářského rozvoje města Chrudim a Komise rozvoje a výstavby města.

Zápisy z jednání kulatých stolů a veřejných projednání

 

Sebehodnocení +1?

Město působí jako koordinátor socioekonomických aktivit. Probíhají pravidelné setkání i komunikace s podnikateli. Snažíme se hledat oběma stranám prospěšná řešení.

Nastavenou spoluprácí se daří zavádět společná stanoviska do praxe - odstranění staré ekologické zátěže, zpracování rizik ekologických zátěží.

Každoročně probíhá setkání vedení města s podnikateli.

Hodnocení oponenta 0?
Město Chrudim disponuje s propracovaným systémem komunikace s místními podnikateli a jedná se zejména o Komisi hospodářského rozvoje a dále také o organizaci tzv. kulatých stolů. Ze zápisů Komise hospodářského rozvoje vyplývá, že diskutovaná agenda se týká zejména běžného provozního života ve městě, příležitostně pak zásadnějšími záležitostmi, které mohou ovlivnit podnikání ve městě, např. diskuse Desatera problémů města Chrudim. Využívání těchto nástrojů lze považovat za stabilní.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Jihlava má na svých webových stránkách konkrétní odkaz PODNIKÁNÍ, kde podnikatelé najdou základní informace (jedná se o rádce pro podnikatele a podporu pro spotřebitele) - http://www.jihlava.cz/podnikani/ms-103369/p1=103369, další informace lze nalézt pod odkazem Obecníhoživnostenského úřadu - http://www.jihlava.cz/obecni-zivnostensky-urad/ms-103420/p1=103420

Zástupci Hospodářské komory jsou zapojeni ve všech komisích Rady města, kde můžou aktivně pracovat na řešení problémů podnikatelské sféry a dávat prostřednictvím výstupů z komisí podněty Radě města Jihlavy.

Vedení města komunikuje s firmami na řešení problematických otázek v oblasti životního prostředí a to jak těch, které způsobují firmy (např. Kronospan), tak případů, kdy dochází k ohrožení firem v důsledku vlivů životního prostředí (opakované záplavy provozů Bosch a AML v prostoru Karlova zámečku).

 

Pravidelné návštěvy představitelů města a vedoucích odborů Magistrátu města Jihlavy na jednáních představenstva OHK Jihlava:

10.05.2012 – RNDr. Petr Pospíchal a Ing. arch. Tomáš Lakomý – územní plán

14.11.2013 – Ing. Kottová – vedoucí odboru rozvoje města 

10.12.2013 – Ing. Jan Frenc – ředitel Městské policie Jihlava

16.01.2014 – Ing. Ján Tinka - vedoucí odboru dopravy

15.01.2015 – Bc. Jan Kubišta – vedoucí živnostenského úřadu

12.03.2015 - Ing. Jaromír Kalina - náměstek primátora

12.11.2015 - Ing.Alena Kottová - vedoucí odboru rozvoje města

17.03.2016 - Ing. Katarína Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí

 

Účast zástupců podnikatelů (OHK Jihlava) v komisích Rady města Jihlavy:

Majetková komise - Eva Krpálková, Parola, spol. s r.o.

Komise pro kulturu - Ing. Ladislav Král, TRIALOG, spol. s r.o.

Komise pro sport, tělovýchovu a volný čas - Bc. Karel Löffler, Pozemní stavby Jihlava spol. s r.o.

Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 - Ing. Luboš Kameník, Ph.D., Jihlavan, a.s.

Komise pro dopravu - Ing. Prokop Háva, TERNI s.r.o.

Komise pro životní prostředí - Ing. Michal Janouškovec, Tesla Jihlava, s.r.o.

Komise pro výchovu a vzdělávání - Ing. Miroslav Vítů, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

Komise pro neziskovou a sociální oblast - JUDr. Dagmar Zápotočná, APLA-Vysočina o.s.

Komise pro občanské záležitosti - JUDr. Dagmar Zápotočná, APLA-Vysočina o.s.

Pracovní skupina prevence kriminality - Ing. Mgr. Evžen Zámek, PATROL GROUP s.r.o.

 

Pravidelná setkání vedení města s vedením OHK Jihlava:

Vedení Statutárního města Jihlavy se pravidelně setkávalo s vedením OHK Jihlava – v letech 2012 – 2014 každý sudý měsíc.

Zápisy z jednáních:

12.02.2009 – setkání OHK Jihlava s primátorem města Jihlavy

09.02.2012 – zpráva z jednání s vedením města

23.4.2012 – setkání vedení OHK Jihlava s vedením města Jihlavy

21.10.2013 - setkání vedení OHK Jihlava s vedením města Jihlavy

 

Spolupráce OHK Jihlava na tvorbě Strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020.

 

Spolupráce na tvorbě a realizaci IPRM:

Zástupce za podnikatele a zaměstnavatele Ing. Vladimír Jabulka, PSJ a.s. Stálý člen Řídícího výboru IPRM je zástupce Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina

 

Spolupráce na tvorbě IPRÚ:

Členy pracovní skupiny „Ekonomická síla aglomerace“ byli zástupci Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina (Ing. Miloslav Ileček), Okresní hospodářské komory Jihlava, Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, oslovováni k účasti jako hosté byli zástupci místních zaměstnavatelů a firem, klastrů, Vědeckotechnického parku Vysočina aj.

Do října 2015 se jednání pracovních skupin uskutečnila 4x, před předložením strategie orgánům města ke schválení předpokládáme cca ještě jeden termín setkání. Pracovní skupiny zároveň vykonávaly svou činnost prostřednictvím e-mailové komunikace.

Spolupráce OHK Jihlava na tvorbě Strategického plánu rozvoje Statutárního města Jihlavy do roku 2020. Členy pracovních skupin byli zástupci Ammeraal Beltech s.r.o., Okresní hospodářské komory, Alternativní dopravní studio.

Za nejzásadnější příklady spolupráce lze bezesporu považovat PPP projekt Domov seniorů Stříbrné Terasy a také smlouvu o spolupráci v oblasti  předškolního vzdělávání se  s firmou BOSCH DIESEL. Město Jihlava má podepsané i další smlouvy o spolupráci a memoranda.

 

Město Jihlava také poskytuje podnikatelským subjektům dotace, zejména v oblasti kultury např.:

2008

FOIBOS a.s. - výstavní expozici „Slavné vily kraje Vysočiny"

PAROLAART, s.r.o. - gospelové vánoce, koncerty

2009

DKO, s.r.o. - koncerty, opery, balet, divadlo, výchovné pořady pro MŠ a ZŠ

2010

DKO, s.r.o. - opera, divadlo, balet

K Brewery trade, a.s. - vánoce v Pivovaru

PAROLAART, s.r.o. - gospelové vánoce

2011

CN-MUSIC s.r.o. - Rocková show

DKO, s.r.o. - opera, balet, Pražská divadla, výchovné a vzdělávácí programy pro MŠ a ZŠ

Fabes s.r.o. - Letní kino na náměstí

K Brewery trade, a.s. - vánoce v Pivovaru, Kulturní léto v Pivovarské restauraci, Pivovar se loučí s létem

PAROLAART, s.r.o. - gospelové vánoce, s JL za pohádkou, soutěž MŠ a ZŠ o nejhezčí stromeček, Mikulášské odpoledne pro děti

SK PROGASTRO s.r.o. - projekt Hangár

WEREVA s.r.o. - Worlfilm 2011

2012

DKO, s.r.o. - divadlo, opera, Tančírna, výchovné programy pro MŠ a ZŠ

FABES, s.r.o. - Jazz do Jihlavy, Letní kino na náměstí

PAROLAART, s.r.o. - gospelové vánoce, s JL za pohádkou, soutěž MŠ a ZŠ o nejhezčí stromeček, Mikulášské odpoledne pro děti

Pivovary Lobkowicz, a.s. - Pivovar se loučí s létem, Kulturní léto v Pivovarské restauraci

2013

DKO, s.r.o. - Tančírna, koncerty, divadlo, opera, Tančírna, Pražská divadla, Festival vína

PAROLAART, s.r.o. - gospelové vánoce, s JL za pohádkou, soutěž MŠ a ZŠ o nejhezčí stromeček, Mikulášské odpoledne pro děti

Pivovary Lobkowicz, a.s. - Orchestrión v Pivovaru, Po stopách Březňáku, Kulturní léto v Pivovarské restauraci

2014

D-Cinema, s.r.o. - Provozování kina Dukla Jihlava

DKO, s.r.o. - Tančírna, koncerty, divadlo, opera, Tančírna, Pražská divadla, Festival vína

GRIF Line, s.r.o. - FEBIOFEST _ FESTIVALOVÉ OZVĚNY 2014

Via Vysočina, s.r.o. - Rok lidských obyčejů

2015

FOIBOS BOOKS s.r.o. - výstava Slavné stavby Bohuslava Fuchse

Oliva Gastro s.r.o. - LADÍME na JIH v Jihlavě

Pivovary Lobkowicz, a.s. - Oslavy 155 let Pivovaru Jihlava

Via Vysočina, s.r.o. - JIHLAVSKÝ MASOPUST

WEREVA s.r.o. - Tančírna

 

 • 6.2.A Spolupráce s místními podniky ?
  ANO Níže uvedeny příklady dobré praxe. Prezenční listiny a zápisy z jednání jsou uloženy na příslušných odborech Magistrátu města Jihlavy
 • 6.2.B Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky) ?
  Za nejzásadnější příklady spolupráce lze bezesporu považovat PPP projekt Domov seniorů Stříbrné Terasy a také smlouvu o spolupráci v oblasti předškolního vzdělávání se s firmou BOSCH DIESEL

2008 - PPP projekt DS Stříbrné Terasy - spolupráce statutárního města JIhlavy a společnosti CORBADA, a.s. na výstavbe domova pro seniory s tím, že město Jihlava je dle smlouvy budoucím zakladatelem

http://www.jihlava.cz/jihlava-ma-novy-domov-senioru/d-486635

http://www.stribrneterasy.cz/

Projekt DS Stříbrné Terasy je i unikátním příkladem využití bývalých továrních hal (brownfield) společnosti TESLA, které se nachází prskticky v centru města -http://www.jihlava.cz/novy-domov-pro-seniory-o-krok-blize-k-uskutecneni/d-470828/p1=71323 

 

2016 - podepsaná smlouva o spolupráci v oblasti předškolního vzdělávání s jedním z největších zaměstnavatelů, společností BOSCH DIESEL, s.r.o.

http://www.jihlava.cz/jihlava-podpori-zamestnavatele-podrzi-mista-ve-skolce/d-515984

 

Další spolupráce s podnikateli např.:

2011 - Memorandum o spolupráce se společností IBM Česká Republika, spol. s r.o. - příprava a realizace projektu IBM KindSmart Early Learning Programe

2011 - Okresní hospodářská komora Jihlava - vzájemná spolupráce v obalsti působnosti OHK - utváření, rozvoj a optimalizace podnikatelského prostředí města a regionu v zájmu jejich ekonomického rozvoje a podpory podnikatelských aktivit

2013 - memorandum o spolupráci s DELON mode, s.r.o. - vzájemná propagace Rodinného parku ROBINSON a turistických atraktivit zřizovaných městem

2013 - D-Cinema, s.r.o. - zabezpečení Fimového klubu  Jihlava v kině Dukla

2016 - E.ON - memorandum o vzájemné spolupráci (strategickém partnerství) v projektu Smart City - vzájemná podpora v projektech elektromobility, CNG a osvětlení budov, spolupráce na bázi komunikace a předání odborných znalostí.

Sebehodnocení +1?

Město Jihlava v posledních letech výrazně posiluje spolupráci s podnikatelským sektorem. Příklady dobré praxe jsou toho jasným důkazem.

Zásadní informací je, že zastupitelstvo města vzalo ne vědomí Strategii pro kutluru, volný čas a cestovní ruch (viz 6.3.1) a bude v dubnu 2017 schvalovat akční plán 2017/2018 k této strategii, která mimo jiné počítá s posílením spolupráce s mítními podnikateli v oblasti kultury, volného času a cestovního ruchu.

Zástupci podnikatelů jsou členy komisí rady města, které jsou poradními orgány rady.

Město Jihlava poskytuje podnikatelským subjektům dotace, zejména v kultuře a volném času.

Město Jihlava uzavřelo několik smluv o spolupráci s podnikatelským sektorem viz 6.2B.

Hodnocení oponenta 0?

Situace týkající se míry komunikace města Jihlavy s podnikateli je uspokojivá. Město zapojuje místní podnikatele standardními formami, které jsou běžné i v ostatních srovnatelných městech ČR. Lze však postrádat ucelenější a komplexnější pojetí komunikace, včetně vymezení, tj. včetně mikro a malých podniků. V současné době město zjevně velmi dobře spolupracuje s většími podniky. Jako vhodný způsob se jeví realizace podnikatelských konferencí či podnikatelských fór, v rámci kterých by byly řešeny konkrétní záleižitosti rozvoje místního podnikání. Jednalo by se tak o významný doplněk ke stavajícím způsobům komunikace s podnikateli.

 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Komunikace s podnikateli probíhá na několika úrovních. Jak na úrovni projektové, kdy jsou v rámci realizace jednotlivých projektů projednávány požadavky, potřeby a možná omezení, která mohou v rámci projektu nastat, tak na úrovni strategické, při tvorbě koncepčních a strategických dokumentů města.

Příklady spolupráce:

Tvorba a aktualizace strategického plánu rozvoje města

Stejně jako při tvorbě Strategického plánu rozvoje města pro období 2007 – 2022, která probíhala v létech 2006-7, tak se podnikatelé a firmy zapojily do jeho aktualizace, která probíhala v létech 2013-14. Zástupci podnikatelů byli členy Komise pro strategický rozvoj, která celý proces aktualizace zaštiťovala a podílela se na definici dlouhodobých cílů a prioritních oblastí. V rámci analytické části aktualizace strategie proběhl ve městě Průzkum podnikatelského prostředí, jehož výstupy, které jsou zveřejněny na webu města http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/pruzkum_podnikatelskeho_prostredi.pdf, byly využity při tvorbě definici opatření řešících prioritní oblasti. Podnikatelé se rovněž účastnili jednání jednotlivých pracovních skupin dle prioritních oblastí. Tyto pracovní skupiny byly organizovány jako veřejné. Záznamy z jednání Komise pro strategický rozvoj, pracovních skupin a další relevantní dokumenty vztahující se k aktualizaci strategického plánu jsou na webu města. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=strategicky-plan-koprivnice

Soutěž o živnostníka, firmu a nápad roku - Best Business Kopřivnice

Jedním z výstupů aktualizovaného strategického plánu byla i soutěž o živnostníka, firmu a nápad roku, která v Kopřivnici proběhla v roce 2015 pod názvem Best Business Kopřivnice. Účastníci se mohli ucházet o ocenění v pěti kategoriích. K hodnocení jejich přihlášek město navázalo spolupráci s odborníky z celého regionu http://bbk.koprivnice.cz/porota/ . Soutěž vyvrcholila minikonferencí, jejíž zajímavý program byl inspirací i poučením pro všechny přítomné http://bbk.koprivnice.cz/program_minikonference/ Bližší informace k soutěži, pravidla soutěže, hodnocená kritéria, seznam finalistů i vítězové jsou zveřejněni na webových stránkách soutěže http://bbk.koprivnice.cz/ . Soutěž měla mezi účastníky kladný ohlas, město získalo od nich zpětnou vazbu a náměty na zlepšení. O realizaci dalšího ročníku zatím orgány města nerozhodly.

Infoportál

Dalším výstupem tvorby strategického plánu byl vznik databáze podnikatelských subjektů. Ukončením činnosti Centra podnikání a rozvoje, s.r. o., které spravovalo databázi kopřivnických firem nebyla tato databáze aktualizována. Iniciativy se chopilo místní Informační centrum, které vytvořilo a aktualizuje databázi v uživatelsky přívětivějším prostředí, než byla původní databáze. U jednotlivých firem je kromě kontaktních údajů uveden krátký popis jejich činnosti, provozní doba, popř. odkaz na vlastní internetové stránky. Databáze je spojena s mapovým podkladem, který usnadní uživateli orientaci. Je vytvořena pro čtyři partnerská města v rámci projektu Lašská brána Beskyd. http://www.lasska-brana.cz/infoportal/

Zpracování cyklogenerelu

V roce 2016 probíhalo zpracování cyklogenerelu města. V rámci přípravy tohoto dokumentu byli zaměstnavatelé s více než padesáti zaměstnanci osloveni formou dotazníku, kdy byly zjišťovány jejich názory a požadavky na zlepšení podmínek pro cyklodopravu do zaměstnání, způsoby dopravy zaměstnanců do zaměstnání a ochota zaměstnavatelů podporovat pracovníky v tomto způsobu dopravy vytvářením zázemí pro cyklisty. Výstupy tohoto průzkumu byly zapracovány do návrhu cyklogenerelu. Město se snaží firmy motivovat k cyklodopravě zapojením do akce Do práce na kole. Kromě zaměstnanců města se do této akce zapojují také cyklistické týmy z firmy Brose CZ spol. s r.o.

Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice

V roce 2016 zpracovávalo město ve spolupráci s organizací CI2 o.p.s. adaptační strategii na změnu klimatu. Do přípravy této strategie byly zapojeny podnikatelské subjekty, jak ve fázi analytické, kdy se vybrané výrobní a zemědělské podniky zapojily do dotazníkového šetření, tak ve fázi návrhové, kdy se zástupci těchto subjektů účastnili jednání, na kterých byly definovány opatření k řešení prioritních oblastí. http://adaptace.ci2.co.cz/sites/default/files/souboryredakce/navrhova_cast_strategie_koprivnice_030417.pdf

Rada pro rozvoj lidských zdrojů

Od roku 2007 se čtyřikrát ročně schází Rada rozvoje lidských zdrojů. Jejími členy jsou političtí představitelé města, odborní pracovníci městského úřadu, zástupce úřadu práce, zástupci vzdělávacích institucí ve městě a zástupci významných zaměstnavatelů a podnikatelů, kteří ve městě působí. Cílem schůzek RRLZ je zajištění vzájemné informovanosti o aktuálním stavu na trhu práce, předpokládaném vývoji a potřebách zaměstnavatelů. Členové se rovněž vzájemně informují o svých projektech, popř. se zde vytváří základ pro společné projekty a aktivity.

Kopřivnické dny techniky

Jednou ze společných aktivit jsou Kopřivnické dny techniky, které se v roce 2017 uskuteční již po páté. Dvoudenní akce, které se v roce 2016 zúčastnilo přes dvacet tisíc návštěvníků probíhá v areálu zkušebního polygonu Tatry. Jedná se o jedinečnou interaktivní přehlídku, jejímž cílem je zábavnou a nenásilnou formou zvýšit zájem veřejnosti o polytechnické vzdělávání, řemesla a strojírenský průmysl. Základem akce jsou statické i dynamické ukázky zemědělské, stavební, hasičské, komunální a jiné techniky. Desítky firem a několik vzdělávacích institucí prezentují příchozím technologie, komponenty či zařízení, které buď samy vyvíjejí a vyrábějí, nebo které využívají při své práci. http://koprivnickednytechniky.webnode.cz/

Komise Zdravého města

Zástupce podnikatelského sektoru je rovněž členem Komise Zdravého města a MA21. Jde o zástupce nejvýznamnějšího investora v průmyslové zóně firmu Brose CZ spol. s r.o. 

 • 6.2.A Spolupráce s místními podniky ?
  Město se snaží rozvíjet spolupráci s podnikatelskými subjekty různými nástroji. viz text
 • 6.2.B Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky) ?
  Společný propagační snímek - Kopřivnice město automobilů

O tom, že je Kopřivnice právem nazývána městem automobilů, má její obyvatele i návštěvníky přesvědčit společný prezentační film města a firem. Město, v němž byl vyroben první automobil v Rakousko-Uhersku, je dnes sídlem mnoha významných firem působících v automobilovém průmyslu a právě díky jejich spolupráci se podařilo snímek vytvořit.

https://www.youtube.com/watch?v=5NFdbdkUm8Q

Sebehodnocení +2?

Město komunikuje se zástupci podnikatelské sféry v různých úrovních a různými formami. Podnikatelé se účastní procesu tvorby koncepčních dokumentů města a jsou s nimi diskutovány projekty, které je bezprostředně ovlivňují.

Město Kopřivnice rozšířilo spektrum nástrojů komunikace s podnikateli ve srovnání se stavem v roce 2012. Kromě standardních a běžných forem komunikace (např. participace podnikatelů na tvorbě a aktualizaci strategického plánu rozvoje města) se podnikatelé více scházejí a mezi sebou komunikují např. v rámci soutěže o živnostníka, firmu či nápad roku. Tuto soutěž bych vyzdvihl jako příklad dobré praxe, navíc město k této soutěži připojuje i další akce a minikonference.

Prezentovaný příklad dobré praxe týkající se propagačního snímku, který je dostupný na portálu youtube.com, je rovněž vhodný nástroj na podporu spíše propagace města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Veřejná projednávání k využití brownfields

Město litoměřice získalo do svého majetku prostory dvou bývalých kasáren ve městě. V rámci hledání jejich budoucího využití proběhla vežejná projednání, kterých se zúčastnili i podnkatelské subjekty. Kasárna Pod Radobílem 20.10.2014, Využití Pivovaru 19.2.2014, 6.5.2014. Obě akce jsou zdokumentovány v reportážích v přiložených odkazech.

https://www.youtube.com/watch?v=-akx8Or8ljA

www.youtube.com/watch?v=5ef0QEQxmeA


Spolupráce s Okresní hospodářskou komorou

Již přes 10 let spolupracuje Město s Okresní hospodářskou komorou (OHK). Její zástuci jsou členové výběrových komisí, dále jsou jako odborníci zváni na jednání některých výborů a komisí při Radě města. Z důvodů personálních změn a ztráty významu některých bodů, byla dohoda letos aktualizována.


Fórum zdravého města

Každoročně pořádáné Fórum zdravého města se v rámci diskutovaných oblastí zabývá i tématem - "Podnikání, cestovní ruch, bydlení". Tímto byla zahájena komunikace s podnikateli se zájmem o dění ve městě. Pozitivně lze hodnotit každoroční nárůst počtu účastníků.


Spolupráce veřejné správy s podnikateli

Ve snaze vyjít vstříc všem podnikatelům (i potenciálním podnikatelům), má živnostenský úřad upravenou pracovní dobu (40 hodin týdně).

Odbor životního prostředí poskytuje komplexní poradensou činnost v oblasti životního prostředí.


Podnikatelské forum

V říjnu roku 2014 byla snaha o realizaci prvního podnikatelského fóra. I přes relativně malou účast podnikatelů plánujeme zavést jeho každoroční opakování s tím, že se zaměříme na jeho větší propagaci tak, aby oslovilo širší skupinu podnikatelů. 26.5.2015 proběhlo další Podnikatelské fórum. Toto fórum již bylo připraveno a proběhlo úspěšně za účasti aktivních podnikatelů, politckých představitelů Města a zástupců z řad úředníků, jejichž činnost se nějakým způsobem dotýká, souvisí s podnikáním, reportáž z akce v příloze. Ze samotného fóra vyšlo mnoho záměrů a námětů. Toto obsahuje závěrečná zpráva, která byla základním materiálem pro zpracování Akčního plánu rozvoje spolupráce s podnikateli, tento akční plán bude k dispozici po projednání v Radě Města. Další setkání s podnikateli je v plánu na jaře příštího roku, kde by se mělo diskutovat nad plněním akčního plánu, vybrat jedno z témat pro společné aktivity města a podnikatelů a nastavit rámec spolupráce v rámci vybraných aktivit. V letošním roce je město spoluorganizátorem Podnikatelského fóra Ústeckého kraje, které se bude konat 21 - 22.9.2015. Toto fórum může být zdrojem inspirace a nápadů pro další spolupráci s podnikateli (viz příloha 13 - pozvánka).


Partnerství v rámci projektu Litoměřice Zdravé město

Projekt Zdravé město Litoměřice získal v roce 2012 mezi své partnery Unii ovocnářů severočeského regionu, se kterým má smllouvu o spolupráci. Spolupracuje ovšem z mnoha partnery v rámci NNO. Více viz odkaz přílohou


Hospodářská a sociální rada (HSR) Litoměřicka, součást Ústecké HSR

Hospodářská a sociální rada Litoměřicka,o.s. /dále jen HSR-LT/ vznikla dne 21.03.2002. Základním posláním tohoto občanského sdružení je vytváření prostředí podporující realizaci soustředěných a smysluplných podnikatelských záměrů, vizí měst a obcí a souborně napomáhá řešit problémy bývalého okresu Litoměřice. Je součástí HSR Ústeckého kraje, jejímiž členy jsou další HSR z ÚK, které společně podporují společný Cíl: „ Vyvážený hospodářský a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje“. Město Litoměřice je zakládajícím členem a jeho zástupce (starosta) je členem předsednictva.

http://www.hsr-uk.cz/hsr_litomerice_dokumenty.html

 • 6.2.A Spolupráce s místními podniky ?
Hodnota indikátoru 6.2.A:

ANO

+1

Větší komunikace města s podnikateli doložená počtem akcí a účastníků.

6.2.2* Další informace k tématu
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

V rámci nového projektu Technohrátky je nastevana spolupráce s místními podniky - budoucími zaměstanvateli žáků a studentů.

 • 6.2.B Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky) ?

Hodnota indikátoru 6.2.B.:

projekt Technohrátky
 

Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta +1?
Tento příklad dobré praxe je již hodnocen v části 6.1. Přesto i zde je možné konstatovat, že se jedná o pozitivní příklad, kterým lze ovlivnit v dlouhodobé perspektivě zájem žáků ze základních škol o technické obory na příslušných středních školách. Tento přístup tak může pomoci zvýšení počtu pracovníků s relevantní kvalifikací, která bude odpovídat požadavkům na pracovní pozice nabízené ve městě.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Hennlich s r.o.

HENNLICH Společná realizace projektu v roce 2002- instalace tepelného čerpadla v městském bazénu. Město spolupracovalo na testování nové technologie na ohřev vody.

V roce 2010 připravili společně ekologický vzdělávací projekt pro žáky 4. a 5. tříd místních základních škol.

S touto firmou město připravuje také mezinárodní projekt do dotačního programu HORIZONT 2020, který je zaměřený na výstavbu sociálního bydlení v nízkoenergetickém standardu. Firma má vlastní grant "LIve city jsi ty", který je určen mladým žijícím v Litoměřicích, pomáhá rozvíjet jejich vztah k místu kde žijí.

http://darcovstvi.hennlich.cz/

http://odpovednost.hennlich.cz/en/my-a-region/energie-do-skol.html


Energomarket

Město spolupracuje s firmou Energomarket poskytnutím prostoru střechy na 8.ZŠ k instalaci Fotovoltaiké elektrárny (firma platí finanční kompenzaci).


Spolupráce v rámci ZM

V rámci kampaní Zdravého města probíhá spolupráce s místními podnikateli např. v roce 2013 firma Gabriel, Arboeko a REMAX - komunitní sázení stromů; kampaň Dny zdraví finančně podporuje VZP a majitelé sportovních zařízení; od roku 20132 je partnerem Zdravého města Unie ovocnářů Severočeského regionu

https://www.youtube.com/watch?v=Njw5OX0u6W8


MVV Energie CZ a.s.

Město podepsalo memorandum s MVV Energie CZ a.s. o spolupráci a účastní se s ní na mezinárodních projektech zaměřených na udržitelnou energetiku.

http://www.mvv.cz/clanky-litomericti-a-energie-holding-a.s.-podepsali-memorandum.html


Partnerské akce s podnikateskými subjekty

4.9. 2015 Město organizuje velkou veřejnou akci na náměstí s názvem " U ŽÍT Litoměřice" (den udržitelného města). Tato akce je zaměřena na podporu šetrné dopravy a úsporné energetiky. Do akce jsou zapojeni nejen místní podnikatelé, kteří se danou problematikou zabývají - budou prezentovat své technologie (soláry, čerpadla, elektromobily).Město může využít příležitosti a oslovit podnikatele k užší spolupráci. Tato akce by se měla stát tradiční a pokračovat i v dalších letech jako spojení zájmů Města a podnikatelů v oblasti udržitelného rozvoje. Plakát s logy všech partnerů v příloze 16. V odkazu pozvánka.

https://www.youtube.com/watch?v=HqAVDPr6UPs

http://www.bak.cz/stavba-nove-haly-spolecnosti-hennlich-slavnostne-zahajena.htm

 • 6.2.B Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky) ?
Hodnota indikátoru 6.2.B:

ANO

Město realizuje společné projekty s místními podnikateli.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta 0?
Místní cestovní ruch je ze strany města již dlouhodobě aktivně podporován každoročními tématickými akcemi, které mají velmi dobrý mikroregionální ohlas.Z tohoto hlediska lze považovat stav jako stabilní až mírně se zlepšující. Počet návštěvníků ve městě je negativně ovlivněno tím, že přestal fungovat hotel Bohemia, který disponoval významnými ubytovacími kapacitami, které by bylo možné využít pro konferenční aktivity a turismus. Tento aspekt je ovlivněn majetkoprávními vztahy nového vlastníka. Tento aspekt se zjevně promítl do počtu návštěvníků, který klesl meziročně o 23 %. Tento negativní aspekt je však kompenzován výše uvedeným přístupem města v organizaci tradičních každoročních akcí.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Sebehodnocení +1?

Během posledních let dochází k rozvoji především v oblasti nabídky volnočasových aktivit (nový sportovně-relaxační areál, rozvoj cyklostezek a cyklotras, rozvoj Zoologické zahrady), které jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města a dalších rozvojových dokumentů, a které přispívají k zvýšení prestiže města a nabídky nejen pro místní obyvatele, ale i pro turisty. Tyto aktivity přispívají i k tomu, že se zvyšuje návštěvnost objektů cestovního ruchu, ale i počet přenocování.

Jihlava disponuje komplexní nabídkou pro všechny účastníky cestovního ruchu, tzn. pro rodiny s menšími i většími dětmi, pro individuální turisty, milovníky hudby i filmu, historie a seniory. O tom svědčí i stoupající návštěvnost jednotlivých objektů cestovního ruchu. V návštěvnosti objektů cestovního ruchu se promítá ale více faktorů např. aktuální počasí.

Statutární město Jihlava má trvalou snahu oživovat objekty cestovního ruchu, které má ve své správě (vyhlídková věž kostela sv. Jakuba, Brána Matky Boží, Dům Gustava Mahlera, podzemí) výstavami nebo bohatým doprovodným programem pro širokou skupinu návštěvníků např. pro školy nebo seniory. Zároveň existuje trvalý zájem o propojení aktivit v těchto subjektech s významnými kulturními akcemi města.

Statutární město jihlava provozuje čtyřiobjekty cestovního ruchu, které má v majektu - Dům Gustava Mahlera, Bránu Matky Boží, Jihlavské podzemí a historickou budovu radnice. V sezńě zajišťuje také provoz vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba. Dále provozuje prohlídkový okruh jihalvskými kolektory.

 

Hodnocení oponenta +1?

Situace v tématice rozvoje udržitelného místního cestovního ruchu vykazuje měst uspokojivé úrovně. Město disponuje klasickými nástroji rozvoje této tématiky, pořádá každoroční tradiční akce, které umožňují zejména rozvoj domácího cestovního ruchu - situaci lze považovat celkově za dobrou. Z hlediska vývoj počtu hostů je v posledních letech vývoj stabilizovaný, nicméně byl evidentní vyšší nárůst ve srovnání s obdobím před rokem 2011. V posledních 5ti letech si město udržuje vyšší úroveň návštěvnosti na stabilizované úrovni.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Sebehodnocení +1?

Ačkoliv město nepatří mezi tradiční turistické destinace, může doložit širokou a pestrou nabídku aktivit posilujících atraktivitu města v cestovním ruchu. Navazuje partnerství s okolními městy.

Hodnocení oponenta +2?

Město Kopřivnice sice nepatří mezi klasické turistické destinace, přesto však nabízí celou řadu aktivit a možností rozvoje cestovního ruchu v návaznosti na místní tradice, kulturu a zejména průmyslovou historii týkající se automobilové výroby. Spektrum aktivit je velmi široké a je zjevné, že město neustále a velmi intenzivně podporuje rozvoj cestovního ruchu. Velmi pozitivně lze hodnotit také statistiky ČSÚ týkající se vývoje počtu ubytovaných hostů a také průměrné délky přenocování.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.3.1 Je rozvoj cestovního ruchu koordinován obcí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim má Koncepci rozvoje cestovního ruchu, která je průběžně realizována, především se zaměřením na zvýšení cestovního ruchu v Chrudimi s přihlédnutím k eliminaci negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí. Nosná myšlenka této koncepce je postavena na tezi „přírodě blízko“ na jeden den . Existují cyklostezky Chrudim-Slatiňany, Chrudim-Medlešice (přiblížuje Pardubice).

Vyhodnocení Akčního plánu 2009 – 2013 Koncepce rozvoje cestovního ruchu 2009-2018

Akční plán na roky 2009-2013 (Koncepce str. 35) byl vyhodnocen v roce 2013 a následně byl na základě hodnocení a nových impulzů vytvořen nový akční plán na roky 2014-2018. Hodnocení a následné vytvoření nového akčního plánu měla na starosti pracovní skupina složená z odborníků a podnikatelů v cestovním ruchu. Většina bodů akčního plánu byla alespoň částečně realizována, výzvou do dalšího období zůstává jednotný vizuální styl města včetně loga využitelného pro marketingové účely.

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/koncepce-cestovniho-ruchu-chrudim-2009

http://www.chrudim.eu/mesto/koncepce-rozvoje-cestovniho-ruchu-2009--2018.html

Je zpracovaná Studie rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/studie-rozvoje-infrastruktury-pro-cyklisty-v-chrudimi-2013?typ=download

Město Chrudim pořádá každoročně tematicky zaměřené akce k jednomu danému tématu (Rok hudby 2010, Rok baroka 2011, Rok sportu 2012, Chrudim hraje 2013, Chrudim sobě 2014 a 2015). Dále pořádá slavnosti, festivaly, jarmarky, výstavby, kulturní představení a spolupracuje v této oblasti i se soukromými subjekty.

Město Chrudim koordinuje rozvoj cestovního ruchu s ohledem na Koncepci rozvoje cestovního ruchu. Velmi intenzivní je kooperace města Chrudim s příslušným mikroregionem Chrudimsko, v rámci kterého rovněž řeší vhodné formy cestovního ruchu (např. hippostezky v mikroregionu). Dále město intenzivně spolupracuje s MAS Chrudimsko, z.s. a Národním geoparkem Železné hory (spravují Vodní zdroje Chrudim). V uplynulých letech bylo řešeno několik společných projektů v cestovním ruchu (v rámci turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko). V případě města Chrudim je nutné uvést, že cestovní ruch se musí řešit a koordinovat komplexněji v širším prostoru a územního zázemí města, které nepatří mezi klíčové turistické destinace České republiky. Spíše se jedná o město, které může dlouhodobě poskytovat vhodné formy cestovních ruchu pro turisty navštěvující okolí (např. Železné hory). Spolupráce v rámci turistické oblasti se doposud osvědčila.

Město Chrudim dále vytvořilo podmínky pro tzv. rekreační lesy, které však doposud nemají příslušné ubytovací kapacity. Návštěvníci proto mají možnosti vyžití max. na 1-2 dny. Dále mohou pokračovat do Železných hor a dále směr Hlinsko, které nabízí další možnosti

Město Chrudim dále disponuje následujícími formami cestovního ruchu, které nevytváří negativní vlivy na životní prostředí a jsou v souladu s požadavky na zajištění veřejného zdraví, tj.:

V letošním roce probíhají akce v rámci tématu Chrudim sobě 2016. Jednotlivé akce jsou zveřejněny na webu www.chrudimsobe.cz. Realizaci má na starosti každoročně Oddělení kultury a Chrudimská beseda, městské kulturní středisko. Většina aktivit je totiž zaměřená především na místní obyvatele. Pro cestovní ruch jsou tyto akce pouze okrajovou záležitostí. Pro návštěvníka města je to zajímavé zpestření (doplňková služba) když už přijede, avšak až na několik větších akcí nejsou tyto akce hlavním důvodem k návštěvě města. Úsek cestovního ruchu a turistického informačního centra spolupracují při propagaci kulturních roků jako celku a zmíněných významnějších akcí.

Město Chrudim se nachází v turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko. V rámci této oblasti dochází ke spolupráci za účelem rozvoje cestovního ruchu a k žádostem o dotace (v minulosti 3 žádosti do SROP a ROP) na podporu místního cestovního ruchu.

http://www.navstevnik.cz/
http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/

Pro zvýšení úrovně komerčního využití centra města i historického jádra město provedlo následující kroky: centrum města se využívá pro pronájmy předzahrádek, trhy, podnikatelé si pronajímají plochy pro reklamní poutač.

Spolupráce s podnikateli v cestovním ruchu na území Chrudimska (turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko) v současné době navazuje na spolupráci započatou při realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU (Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko a Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko II) realizovaných v letech 2009 - 2012 a projektu Krok za krokem geoparkem realizovaným v letech 2014 - 2015. Hlavními aktivitami zintenzivňujícími spolupráci s podnikateli jsou webové stránky turistické oblasti www.navstevnik.cz a turistické noviny oblasti. Podnikatelé, ale i ostatní subjekty působící v oblasti cestovního ruchu se zapojují prostřednictvím jednotlivých turistických informačních center, která spravují přidělené území v rámci turistické oblasti. Informační centra bezplatně vkládají na web služby, které podnikatelé nabízejí. Rovněž spolupracují s podnikateli na článcích určených do turistických novin. Město Chrudim ve spolupráci s ostatními městy zapojenými do projektu (provozovateli turistických informačních center) poté webové stránky propaguje a distribuuje turistické noviny (mezi poskytovatele služeb v oblasti, ale také mimo oblast do vybraných turistických cílů a center po celé ČR). Do Informačního centra města Chrudim může také jakýkoliv podnikatelský subjekt v cestovním ruchu umístit svůj propagační materiál apod. Pokud si návštěvník nevybere ze služeb (hlavně ubytování) nabízených v Chrudimi, jsou mu doporučeny služby ve zbytku turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko. Turistická informační centra si materiály a informace pravidelně vyměňují. Služby podnikatelských subjektů jsou poté propagovány také např. na veletrzích cestovního ruchu apod.

příloha - počet návštěvníků Informačního centra v letech 2013 - 2015, návštěvnost Městských lesů

 • 6.3.A Podpora místní turistiky ?

Hodnota indikátoru:

Je zpracovaná Studie rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi. V městských lesích Na Podhůře jsou vybudované hippostezky, které navazují na blízké okolí.

Sebehodnocení +1?

Město má schválenou koncepci cestovního ruchu, kterou se snaží naplňovat.

Snažíme se podporovat udržitelné formy cestovního ruchu.

Zvyšuje se počet hostů ubytovaných v ubytovacích zařízeních.

Zvyšuje se i průměrná doba pobytu i průměrný počet přenocování.

Město připravuje akce, jejichž je přímo organizátorem. Tyto akce zajišťuje Chrudimská beseda. Je podporována i spolková činnost. Zaměřujeme se jak na akce tradiční, tak i novodobé tak, aby podporovaly rozvoj cestovního ruchu (tradiční jarmarky, Loutkářská Chrudim apod.)

Hodnocení oponenta +1?
Město Chrudim se aktivně snaží koordinovat cestovní ruch na svém území s ohledem na životní prostředí i veřejné zdraví obyvatel. Jedná se nyní o již tradiční přístup města. Z hlediska statistik týkajících v příloze, tak vyplývá, že návštěvnost dětského lanového parku je stabilní, v případě velkého lanového parku se zvýšila významně. Jedná se o jednodenní aktivity, které podporují aktivní cestovní ruch.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Cestovní ruch je koordinován obcí s maximálním ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Projekty, které souvisí a podporují rozvoj cestovního ruchu viz níže, přispívají jak k rozvoji cestovního ruchu, ale také k rozvoji městského prostředí, regeneraci veřejného prostranství apod. Projekty jsou vždy koncipovány s ohledem na únosnost daného prostoru, ve kterém jsou realizovány a maximálně se snaží tento prostor respektovat popř. doplňovat. 

Rozšíření sítě cyklistických stezek - http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=470178

Stříbrné pomezí (nový turistický informační systém) - http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=476559

Projekt Poznejte Gustava Mahlera (rekonstrukce domu Gustava Mahlera) - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=480915&n=poznejte-gustava-mahlera 

Projekt Park Gustava Mahlera - http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=468418&p1=51960 

ZOO pěti kontinentů - http://www.jihlava.cz/zoo-peti-kontinentu/d-492101 

 

Jihlava si je vědoma jednak své bohaté historie, strategické polohy uprostřed České republiky, ale i dalšího potenciálu, který vede k jejímu dalšímu rozvoji. Hlavní směry týkající se cestovního ruchu jsou stanoveny v Programovém prohlášení Rady města Jihlavy - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=517172  a propojují jednak oblast cestovního ruchu, prezentace města, ale i oblast kultury, která je jeho nedílnou součástí.

 

Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch 2017 - 2024 - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=517033

prosince 2015 až  října2016 -   napříč celým kulturním spektrem probíhaly analýzy pramenů, rozhovory s kulturními aktéry a představiteli místního veřejného života, veřejné diskuse/kulaté stoly a závěrem i veřejné projednávání připraveného dokumentu (doporučené postupy a organizační opatření) a v závěrečné fázi i samotné představení strategie na pracovním semináři zastupitelů.

Do zhruba 10ti měsíčního procesu se zapojilo zhruba 50 různých subjektů (zhruba 120 jednotlivců), kteří procesu věnovali  v úhrnu 1000 hodin. Dále byla zpětná vazba získána od 900 obyvatel Jihlavy v dotazníkovém šetření. Takovýto rozsah zapojení odborné i laické veřejnosti výrazně přispěl ke komplexnímu pojetí řešených témat a zrcadlí i zájem aktérů podílet se na realizaci strategie.

12. 12. 2016 - Zastupitelstvo města JIhlavy vzalo usnesením č. 421/16-ZM Strategii pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024 na vědomí a uložilo aktualizovat projektové listy a přílohy. Součástí mateiálu byly i Závěrečné zprávy z osmi dílčích výstupů navazujících na jednotlivé části mapování témat obsažených ve Strategii viz http://www.jihlava.cz/zaverecna-zprava-strategie-pro-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch-ve-meste-jihlave/d-517020/p1=103733

11. 4. 2017 - Zastupitelstvo města JIhlavy bude schvalovat Akční plán 2017 - 2018 k výše uvedené strategii.

 

Nejvýznamnější sportovní akce:

Mistovství ČR v kulturistice a fitness 2010 - http://kulturistika.ronnie.cz/c-6972-mistrovstvi-cr-muzu-zen-a-paru-vysledky-a-fotogalerie.html

Mistrovství ČR dorostenců v kuželkách 2011 - http://www.kuzelky.cz/fotogalerie/nahledy.php?s=mcr_dorostenci_11

Jihlavská 24MTB od roku 2011 každoročně - http://www.jihlavska24mtb.cz/s/novinky

Světový pohár v akrobatickém rokenrolu 2012 žáci a junioři - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10171877043-tanec/212471293250005-svet-rock-and-rollu-svetovy-pohar-v-jihlave/

Mistrovství ČR žákyň v kuželkách 2012 - http://www.kuzelky.cz/fotogalerie/nahledy.php?s=mcr_zakyne_12

Eurojack - závod mezinárodního seriálu dřevorubeckých sportů od roku 2012 každoročně - http://www.jihlava.cz/v-rijnu-se-rozjedou-nove-linky-do-jihlavske-prumyslove-zony/d-514769/p1=103430

Jihlavský půlmaraton od roku 2014 každoročně - http://www.jihlavskypulmaraton.cz/s/novinky

Zlaté utkání 30. 8. 2014 - http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=501436&p1=50145&n=olympijsti-vitezove-a-mistri-sveta-si-pri-zlatem-utkani-pripomenou-pamatku-ivana-hlinky&cookiesAllowed=1

Jihlavský ježek - http://www.hcdukla.cz/clanek.asp?id=Jihlavsky-Jezek-2016-privital-22-tymu-ze-tri-evropskych-zemi-a-temer-320-zavodnic-8491

Velká cena Jihlavy v zápase řecko-římském -  http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/jihlava-hostila-velkou-cenu-mesta-v-zapase-recko-rimskem-v-druzstvem-vyhrala-havlickobrodska-jiskra-131185/

Jihlavský triatlon - http://bezecvysociny.cz/

AXIS CUP - mezinárodní plavecké závody http://www.jpkaxis.cz/index.php/getting-started/rozpis

ORION CUP - http://www.jihlavskadrbna.cz/sport/ostatni-sporty/1209-o-vikendu-se-v-jihlave-kona-orion-cup-nejvetsi-hokejbalovy-turnaj-v-kraji.html

Skate Contest Jihlava 2015, 2016 - http://www.skaterock.cz/akce/skate-contest-jihlava-2015/http://www.skaterock.cz/akce/snowbitch-skate-local-contest-jihlava-vol-2/

Zimní mistrovství ČR v plavání - http://www.plavanifm.cz/udalost/mcr-jihlava/

Juniroský maraton - http://www.jihlava.cz/juniorsky-maraton-bezime-pro-evropu-2016/d-509724

 

Mimořádná kulturní akce:

Picasso v Jihlavě!

09.09.2011 - 07.11.2009

Výstava 56 originálních plakátů, grafik a kreseb inspirovaných býčími zápasy a minotaury. Díla byla zapůjčena Muzeem umění v Heidenheimu.

Výstava měla bohatý dopravovdný program 

http://www.jihlava.cz/picasso-v-jihlave/d-517039/p1=106230

 • 6.3.A Podpora místní turistiky ?
  V Jihlavě se každoročně koná velká škála tradičních kulturních i sportovních akcí, z nichž některé mají regionální, resp. mezinárodní charakter. S ohledem na historická specifika se město Jihlava již dlouhodobě věnuje i obnově česko-německých vztahů
 • 6.3.D Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky) ?
  Níže a v popisu oddílu 6.3.1 jsou uvedeny příklady dobré praxe a také vývoj v této oblasti v letech 2008 - 2016. Jihlava dlouhodobě pracuje na rozvoji cyklostezek a cyklotras, město je jedním ze zakládajících členů Asociace cykloměst.

Hodnota indikátoru:

Generel cyklistické dopravy Jihlava a webová stránka Cyklo - http://www.jihlava.cz/generel-cyklisticke-dopravy-mesta-jihlavy/d-484243/p1=76435

ZOO Jihlava -  příspěvková organizace města - http://www.zoojihlava.cz/cz/

Jihlavské podzemí - http://tic.jihlava.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=100399&id_u=43252&n=jihlavske-podzemi&p1=1015

Dům Gustava Mahlera http://www.jihlava.cz/dgm/

Oficiální stránky Turistického informačního centra v Jihlavě - http://www.jihlava.cz/tic/nebohttp://visitjihlava.eu

Tradiční slavnosti: viz 6.3.3

Sportovní akce:

obecně všechna utkání HC Dukla Jihlava a FC Vysočina

Mezi nejvýznamnější sportovní akce v období 2008 - 2016 patří akce vyjmenované v oddíle 6.3.1

 

 

 

Sebehodnocení +1?

Cestovní ruch je koordinován s maximálním ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů na životní prosředí a veřejné zdraví. Projekty, které přispívají k rozvoji CR jsou současně provázány na Strategický plán rozvoje města a rozpočet města.

Hodnocení oponenta +1?

Město Jihlava evidentně aplikuje velmi šetrným způsobem podporu rozvoje cestovního ruchu, zejména s ohledem na území a životní prostředí. Používané nástroje inklinují zejména k podpoře domácího cestovního ruchu, což je ve vazbě na specifika Jihlavy očekávatelné. Město pořádá nebo podporuje na svém území pravidelné akce, které představují základ rozvoje cestovního ruchu.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice se v rámci rozvoje cestovního ruchu spojilo s městy Příbor, Štramberk a obcí Hukvaldy a založilo svazek, v rámci kterého rozvíjí aktivity projektu Lašská brána Beskyd http://www.lasska-brana.cz/. Každé z těchto měst do projektu přispívá svým specifickým způsobem, který vychází z jeho historických, kulturních a průmyslových tradic a přírodních podmínek.

Město Kopřivnice rozvíjí své aktivity zejména v oblastech:

 1. Muzejnictví

Obecně prospěšná společnost Regionální muzeum v Kopřivnici spravuje 4 muzejní expozice ve 3 objektech:

 1. Technické muzeum Tatra http://www.tatramuseum.cz/index.php?r=5&idj=1

Nejucelenější sbírka věnovaná kopřivnické automobilce TATRA. Na šedesát osobních a nákladních automobilů ze všech etap výroby doplňují podvozky, motory, modely, designérské návrhy, trofeje ze sportovních klání, dobové fotografie a různé rarity. Spoustu zajímavých a vyčerpávajících informací poskytují vícejazyčné videoboxy s filmovými sekvencemi automobilových skvostů. 

 1. Expozice Emila a Dany Zátopkových http://www.tatramuseum.cz/index.php?r=288&idj=1

Moderně pojatá expozice, jež se nachází v prostorách Technického muzea, nabízí kromě informací o sportovních úspěších manželů Zátopkových i autentické fotografie, medaile, trofeje, plakety, upomínkové předměty, Zátopkovu reprezentační bundu nebo startovní číslo z legendárních OH v Londýně a taky různé osobní věci manželů Zátopkových. Součástí expozice je i dokumentární film vzniklý ve spolupráci s finskou TV, který je sestříhán do délky 14 minut a šest vteřin - právě tolik potřeboval největší běžec epochy ke světovému rekordu na pět kilometrů.

 1. Lašské muzeum http://www.tatramuseum.cz/index.php?r=6&idj=1

Stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, zejména pak malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi. V budově muzea se rovněž nachází  K-galerie, která je zaměřena především na mladé, začínající umělce z řad regionálních výtvarníků a čajovna árt té café Mandala se zajímavým kulturním programme.

 1. Muzeum Fojtství http://www.tatramuseum.cz/index.php?r=14&idj=1

Expozice nabízí pohled do života lidí v minulosti, seznamuje s lidovými zvyky a tradicemi. Návštěvníci poznají, jak cestovali naši předkové. Právě zde v roce 1850 začal Ignác Šustala, fojtův syn, s výrobou prvních bryček a kočárů a právem mu náleží vzpomínka mezi významnými kopřivnickými rodáky. Muzeum pořádá několikrát ročně různé tématické výstavy.  V roce 2015 proběhla rozsáhlá revitalizace vnějších prostor  areálu muzea.  Bylo vybudováno nové posezení, dřevěné pódium pro kulturní a společenské akce, veřejné osvětlení a obnovena zeleň. Areál byl propojen s okolním veřejným prostranstvím. Díky těmto úpravám byl vytvořen prostor pro organizaci akcí jako jsou Slavnosti medu nebo tradiční zabíjačka.

Old timer muzeum – privátní muzeum veteránů bylo otevřeno v roce 2015 http://www.automotomuzeum.cz/ Vedle automobilových pradědečků značek jako Ford, Mercedes, Fiat, Praga, Jaguár, Horch, Riley a dalších jsou vystaveny i zajímavé sportovní automobily Opel nebo Ferrari. Nechybí ani motocykly nebo samostatné historické motory a řada dalších zajímavostí.

Nové muzeum Tatry – Společnost Tatra Trucks, a.s. a  Moravskoslezský kraj připravili projet, na jehož realizaci získali dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, jehož předmětem je vybudování nového muzea v těsné blízkosti výrobního areálu. Rekonstrukcí nevyužívaného bývalého výrobního objektu budou vytvořeny výstavní prostory pro expozici nákladních automobilů Tatra, které jsou v Technickém muzeu zastoupeny pouze v malé míře, neboť to prostorové uspořádání objektu neumožňuje. Projekt bude realizován v létech 2018 – 2020.

 1. Cyklistika

Kopřivnicí a jejím blízkým okolím procházejí atraktivní cykloturistické trasy:

Cyklotrasa č. 502 (dálková trasa, hlavní osa) – Moravská brána(Starý Jičín–Štramberk–Sklenov, rozc.) Délka trasy je 25 km. Regionální trasa – odbočka od dálkové trasy Moravská brána – větev C1 projektu Greenways.

Cyklotrasa č. 6039 – nenáročná trasa (Kopřivnice–Příbor–Skotnice–Nová Horka)
Trasa vede z Kopřivnice, přes Příbor, Skotnici až do Nové Horky, zpřístupňuje oblast CHKO Poodří. Délka trasy je 17 km. Bývá označována jako trasa rodištěm Sigmunda Freuda (místní spojení mezi větví C1 a C2 projektu Greenways, z Příbora vedou ještě dvě další napojovací větve, a to cyklotrasa č. 6134 – Stará ves n. O. – Příbor-Klokočov (11 km) a cyklotrasa č. 6136 – Petřvaldík–Skotnice (8 km). V Příboře ještě existuje tzv. Příborský okruh – 10kilometrová trasa vedoucí k Boroveckým rybníkům.

Cyklotrasa č. 6001 – Cykloturistická trasa „Hukvaldy-Kopřivnice-Příbor“ (vhodný pro treková kola a MTB) Trasa zpřístupňuje cyklistům Větřkovickou přehradu ve směru od Hukvald a Příbora a má délku 9,5 km.

Cyklotrasa č. 6002 – Cykloturistický okruh „Paseky“ (vhodný pro treková kola a MTB) – Celková délka okruhu, který propojuje města Kopřivnici a Příbor a obec Závišice, je 10 km.
Radhošťská stezka (Ostrava–Příbor–Frenštát p/R–Radhošť) Trasa vede z Ostravy-Bělského lesa, přes Starou a Novou Bělou, Krmelín, Mošnov, Příbor, Mniší, Tichou, Frenštát až na Pustevny resp. Radhošť. Délka trasy je 66 km.

Město Kopřivnice chce svými investičními akcemi přispět ke zkvalitnění cyklostezek a zvýšení bezpečnosti cyklistů. V roce 2008 představilo Návrh vedení cyklotras a cyklostezek v Kopřivnici a místních částech a za přispění dotací z Regionálního operačního programu realizovalo dílčí projekty. Jde především o intravilánovou cyklostezku podél toku Kopřivničky a dále extravilánovou cyklostezku podél řeky Lubina z Příbora směrem k místním částem Kopřivnice – Lubině a Vlčovicím. V roce 2014 bylo dokončeno cyklistické propojení městských a mimoměstských cyklostezek, které zároveň zajistilo cyklistické napojení Průmyslového parku Kopřivnice. Další rozvoj cyklostezek a cyklotras se plánuje. V roce 2017 by měla být realizována cyklostezka zv. Dolní Roličky, která odklání cyklistický provoz z frekventované komunikace I/58 procházející místní části Lubina a projektově se připravuje cyklistické napojení ve směru do Nového Jičína.

Kromě realizace potřebné infrastruktury, podporuje město organizaci poloorientačního nezávodního hobby MTB maratónu Kopřivnický drtič http://www.drticbike.cz/drtic/default.htm, jehož známost dlouhodobě přesahuje hranice kraje a účastní se jej závodníci z celé České republiky.

 1. Využití příměstských lesů

Město Kopřivnice leží mezi dvěmi kopci Bílá hora a Červený kámen. Oba tyto kopce nabízejí mnoho možností pro rekreační aktivity. Jsou spojeny Lašskou naučnou stezkou, která nabízí okruhy v různé náročnosti na fyzickou kondici http://www.lasska-brana.cz/cz/vylet/lasska-naucna-stezka-koprivnici

Na Bílé hoře stojí od roku 2000 rozhledna http://rozhledna-bila-hora.cz/, která je nejen architektonicky zajímavá, ale nabízí zajímavý výhled do předhůří Beskyd.

Řadu zajímavostí nabízí také okolí Červeného kamene, např. zříceninu hradu Šostýn, Raškovu vyhlídku, Jasníkovou studánku apod.  V roce 2012 zde město vybudovalo za přispění dotace z Programu rozvoje venkova novou dřevěnou Bezručovou vyhlídku a dva přístřešky pro turisty.

Okolím Červeného kamene procházejí také dvě cyklotrasy:

Okruh Červený kámen (6,5 km/ 112 m převýšení) - lesní trasa kolem masívu hřebene Červený kámen, jsou zde krásné výhledy na beskydské kopce: Pustevny, Radhošť, Vel. Javorník a další
- méně náročný okruh. Pouze ve třech místech je nutno překonat kratší stoupání ve sklonu 12–14 %.

Okruh Pískovna (2,4 km/ 67 m převýšení) - malý, ale záživný lesní okruh v blízkosti Janíkového sedla na Červeném kameni. Okruh je náročný na kondici. V obou směrech se překonává vždy v úseku 500 m a ve sklonu 11–12% převážná část z celkového převýšení.

V září 2014 otevřela Dana Zátopková na úpatí Červeného kamene nové discgolfové hřiště, které bylo realizováno na základě požadavků obyvatel vzešlých z Fóra Zdravého města.

 • 6.3.A Podpora místní turistiky ?
  Kopřivnice rozvíjí svůj turistický potenciál s ohledem na automobilovou tradici, odkaz významných rodáků a přírodní podmínky. K rozvoji této oblasti navazuje účelná partnerství s okolními obcemi v rámci projektu Lašská brána Beskyd.
 • 6.3.D Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky) ?
  Partnerství s okolními obcemi.

Město Kopřivnice se v rámci rozvoje cestovního ruchu spojilo s městy Příbor, Štramberk a obcí Hukvaldy a založilo svazek, v rámci kterého rozvíjí aktivity projektu Lašská brána Beskyd http://www.lasska-brana.cz/. Každé z těchto čtyř měst má svá specifika a společnou prací přispívají k zvýšení turistické atraktivity regionu. Město Příbor se profiluje jako rodiště Sigmunda Freuda a obnovuje tradiční slavnosti, jako např. Valentinská pouť,  investovalo nemalé finanční prostředky do obnovy historických památek a v roce 2015 získalo ocenění Historické město roku. Hukvaldy rozvíjejí kulturní akce s odkazem k Leoši Janáčkovi a několikrát ročně pořádají atraktivní rytířské slavnosti na Hukvaldském hradě,  Štramberk těží z malebnosti dřevěných roubenek, zříceniny hradu zvané Trúba a tradičního cukrářského výrobku Štramberských uší. V roce 2016 se po krajském vítězství probojoval do finále soutěže Historické město roku, kde získal cenu ministryně pro místní rozvoj. Kopřivnice staví na své automobilové tradici spojené se značkou Tatra a rodácích, především výtvarníkovi Zdenku Burianovi a atletovi Emilu Zátopkovi. Ve městě jsou pořádány srazy automobilových veteránů, jsou organizovány tradiční kulturní, sportovní a společenské akce.

Sebehodnocení +1?

Město se snaží rozvíjet svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu a protože si je vědomo, že není tradiční turistickou destinací, navazuje partnerství s okolními městy a zkvalitňuje tradiční turistickou infrastrukturu. Zaměřuje se na podporu pohybových aktivit, zejména cykloturistiky a pěší turistiky a odkaz průmyslové tradice a slavných rodáků prostřednictvím řady muzejních expozic.

Hodnocení oponenta +1?

Město Kopřivnice sice leží v průmyslově založeném regionu, nicméně jeho konkrétní geografická poloha je výhodnější pro rozvoj udržitelných forem cestovního ruchu. Město disponuje velmi dobrou turistickou infrastrukturou, kterou průběžně rozvíjí i s ohledem na životní prostředí a veřejné zdraví. Využití a rozvoj cyklistiky a příměstských parků se k tomuto velmi vybízí.

6.3.2 Došlo ke zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním území obce?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Celkový vývoj počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních byl od roku 2001 ve znamení stoupajícího trendu, tj. z počtu cca 5000 návštěvníků na úroveň 9 800 v roce 2005 (rok po vstupu do EU).

V roce 2006 nastal propad v počtu návštěvníků na úroveň 7487 návštěvníků, což bylo  zapříčiněno rekonstrukcí největšího ubytovacího centra ve městě, tj. hotel Bohemia. Město Chrudim aktivně spolupracovalo při této rekonstrukci prostřednictvím poskytnutí možnosti na pozemní parkování s podmínkou, že toto parkování bude zdarma v režimu volné přístupnosti pro veřejnost. Toto období se významně pozitivně projevilo v návštěvnosti města v dalších letech, která se zvýšila na dvojnásobek, tj. téměř 15 000 návštěvníků v roce 2008 (tj. před začátkem hospodářské krize).

I přes určitý pokles v roce 2010 na 11 600 návštěvníků, lze hovořit o velmi vysokých hodnotách návštěvnosti ve srovnání s obdobím před 10 lety (navíc s nutností reflexe současného období negativních dopadů hospodářské krize, které budou působit ještě nějaký čas). Město Chrudim dále podporuje atraktivitu města i tím, že nevybírá poplatky za ubytované návštěvníky.

V současné době je Hotel Bohemia stále ještě uzavřen, dochází k poklesu ubytovacích kapacit a stím související počty rezidentů.

příloha - seznam ubytovacích zařízení ve městě Chrudim

  Počet zařízení Pokoje Lůžka Místa pro stany
a karavany
2012 12 176 398 -
2013 10 92 220 -
2014 10 81 201  
2015   
11
 

 

 
 • 6.3.B Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) ?

Hodnota indikátoru:

2013:

počet hostů 4 802

 • rezidenti - 4 018
 • nerezidenti - 784

2014:

počet hostů 3 672

 • rezidenti - 3 085 
 • nerezidenti - 587
Sebehodnocení +1?

 Vznikají nová nová ubytovací zařízení. Velký Hotel Bohemia je stále uzavřen, s tím souvisí i nižší počty rezidentů.

Hodnocení oponenta -1?
Využívání kapacity v ubytovacích zařízeních měřené počtem hostů bylo a je ovlivněno negativním způsobem tím, že přestal fungovat hotel Bohemia, který disponoval významnými ubytovacími kapacitami, které by bylo možné využít pro konferenční aktivity a turismus. Tento aspekt je ovlivněn majetkoprávními vztahy nového vlastníka. Tento aspekt se zjevně promítl do počtu návštěvníků, který klesl meziročně o 23 %.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Údaje za správní území obce a ubytování zařízení shromažďuje Český statistický úřad za roky 2008-2015. Údaje jsou sledovány za hromadná ubytovací zařízení, sledují se také počty přenocování, počet hostů a přenocování se dále ještě dělí na tuzemské a zahraniční hosty. Počet hostů v ubytovacích zařízeních se v letech 2008-2009 držel na téměř identických číslech, a to i co se týká zahraničních a místních hostů, v roce 2008 se ubytovalo 49 935 hostů, v roce 2009 46 750 hostů. V letech 2010-2011 byl zaznamenán drobný pokles, který ale nebyl nijak markantní, v roce 2010 se ubytováno 45 032 hostů a v roce 2011 44 147 hostů. Od roku 2012 je zaznamenáván trvalý vzestup v počtu hostů v ubytovacích zařízeních. V roce 2012 se ve správním území obce ubytovalo 58 334 hostů, v roce 2013 61 150 hostů a v roce 2014 62 579 hostů. V roce 2015 došlo k mírnému poklesu, kdy zde bylo ubytováno 59 405 hostů. Roky 2012-2014 vykazují také vzestup v počtu přenocování, počty přenocování se pohybovaly mezi roky 2008-2011 většinou v rozmezí 84- 92 000 přenocování, v letech 2012-2015 to bylo již od 120 000 přenocování výše.

 • 6.3.B Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) ?
  59 405

Hodnota indikátoru:

Příloha č. 10_Počet hostů a přenocování

 

Počet hostů – 59 405

Počet přenocování – 120 328

(rok 2015)

Sebehodnocení +1?

V letech 2012 - 2014 trvale rostl počet hostů v ubytovacích zařízení. Tento trend se zastavil v roce 2015, což přičítáme ekonomickému oživení po ukončení hospodářské recese a tedy zvýšenému zájmu turistů o zahraniční destinace. 

Pozitivně se jeví nárust počtu přenocování, kdy v letech 2008 - 2011 činil v průměru 88 000 přenocování a v letech 2012 - 2015 to bylo kolem 120 000 přenocování. 

Trend v prodloužení pobytu považujeme jednoznačně za podstatnější než celkový počet hostů v ubytovacíh zařízení a hodnotíme ho kladně.

Hodnocení oponenta +1?

Město Jihlava nepatří mezi klasické destinace rozvoje cestovního ruchu a je tudíť závislé na svém zatraktivnění prostřednictvím pořádaných akcí a lákáním zejména domácích turistů. Dle vývoje statistik týkajících se počtu hostů v ubytovacích zařízeních dosáhlo město v letech 2013 a 2014 maximálních hodnot a od té doby se udržuje na stabilizované úrovni ve srovnání s dlouhodobým průměrem.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice nelze považovat za klasickou cílovou turistickou destinaci. Přestože nabízí řadu turistických atrakcí, hosté, kteří do Kopřivnice za nimi přijíždějí obvykle volí ubytování v sousedním městečku Štramberk či přímo v horských oblastech Beskyd, které jsou od Kopřivnice vzdálené cca 15 km.

Dále uvedené tabulky vycházejí z údajů ČSÚ, které jsou veřejně přístupné. S ohledem na to, že provozovatelé ubytovacích zařízení nemají povinnost vykazovat počty ubytovaných ani bližší informace týkající se délky jejich pobytu, je nutno na uvedená data pohlížet s jistou mírou zkreslení. Město Kopřivnice nevybírá žádné poplatky souvisejícím s pobytem v ubytovacím zařízení, které by mj. umožnily přesnější evidenci hostů.

Počet hostů i průměrná délka jejich přenocování každoročně mírně stoupá. Lze to pravděpodobně přičítat i zvyšování kvality ubytovacích služeb, kdy provozovatelé ubytovacích zařízení investují do svých objektů a snaží se zkvalitňovat prostředí a zlepšovat nabízené služby.

 • 6.3.B Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) ?
  10 000+

Vývoj počtu hostů od roku 2012 do roku 2015 uvádí tabulka zpracovaná na základě podkladů ČSÚ. V roce 2014 přesáhl roční počet ubytovaných hostů poprvé v dlouhodobě sledované historii (od roku 2000) počet 10 tis. Mírně se také prodlužuje délka pobytu.

Sebehodnocení +1?

Kopřivnice není městem, které by bylo turisticky atraktivní z pohledu trávení delších rodinných dovolených. V této oblasti je vystavena silné konkurenci ubytovacích zařízení v blízkých Beskydách či sousedním Štramberku.

Hodnocení oponenta +2?

Vzhledem k tomu, že město Kopřivnice nepatří mezi turistické destinace, tak vývoj zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních se v posledních letech výrazně zvýšil. Z tohoto důvodu lze hodnotit nárůst od mezi lety 2012 až 2015 za mimořádně vysoký. Je pravděpodobné, že v v letech 2014 a 2015 město dosáhlo určitého maxima. Lze také poukázat, že mezi roky 2014 - 2015 sice klesl počet rezidentů, ale výrazně se navýšil počet nerezidentů v roli hostů ubytovacích zařízení.

Rovněž se průběžně zvyšuje průměrný počet přenocování, což indikuje vyšší míru finanční výtěžnosti cestovního ruchu.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Ano, toto číslo vykazuje opětný nárůst. Obecně lze konstatovat, že zájem turistů o přespání v Litoměřicích je relativně nízký (viz strategie). Z pohledu počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních docházelo od roku 2002 k setrvalému poklesu (s výkyvem v roce 2010).

Z hlediska počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (tab. 2 strategického plánu) došlo v Litoměřicích roku 2010 ke značnému nárůstu oproti předchozím zkoumaným létům, v roce 2012 však opět došlo k poklesu. V roce 2014 je znatelný opětný nárůst počtu přenocování. Vysvětlením je, že se projevují opatření a aktivity, zavedené v minulých letech příspěvkovou organizací Centrum cestovního ruchu Litoměřice a dalšími organizacemi ve městě (cílená propagace, zajímavé akce, ... ). Domníváme se, že kromě jiného mají na zvýšení počtu přenocování podíl také akce (zejména vícedenní konference), pořádané v Hradu Litoměřice. Získaná data o počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních je zapotřebí hodnotit v kontextu geografické polohy. Litoměřice jsou blízko Praze (navíc velmi dobře dopravně dostupné), lze proto předpokládat, že velké množství potenciálních klientů ubytovacích zařízení je stahováno do hlavního města. Navzdory nedostatku vhodných ubytovacích kapacit a navzdory faktu, že situace v oblasti ubytování nebyla během roku příznivá (uzavření hotelu Roosevelt), vykazují čísla za rok 2014 strmý nárůst.

 • 6.3.B Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) ?
Hodnota indikátoru 6.3.B:

33 tis. osob

Indikátor SPRM A.II1 Nárůst odpovídajících ubytovcích kapacit

Indikátor SPRM A.II.2 Obsazenost hromadných ubytovacích zařízení (lůžkonoci)

V roce 2014 přenocovalo celkem 33 000 hostů. Tento ukazatel má rostoucí trend, viz příloha 9

+1
6.3.3 Podporuje obec specifika místních výrobků, pořádají se v obci tradiční slavnosti, výstavy, festivaly, jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané obce, které podporují rozvoj místní turistiky?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Lze vyčíst z přehledu tradičních akcí. Město pořádá se řadu slavností: http://chrudimsky.navstevnik.cz/co-videt-co-zazit/chrudim-tradicni-akce-v-chrudimi_id-121.html

 

ÚNOR - Masopustní jarmark - masopustní veselice s tradiční obchůzkou maškarád

DUBEN – Athény východních Čech – festival klasické hudby nejen pro mladé

ČERVENEC – Loutkářská Chrudim – týdenní přehlídka amatérského loutkářství s workshopy, loutkářskou poutí, hudebním programem

ČERVENEC - Balóny nad Chrudimí - balónová show s doprovodným programem

SRPEN – Salvátorská pouť – kolotoče, atrakce pro malé i velké, stánkový prodej

SRPEN – Rallye Železné hory – automobilové závody se startem, cílem a servisní zónou v Chrudimi

SRPEN - MTB Maraton Manitou Železné hory – cyklistické závody pro všechny věkové kategorie s bohatým doprovodným programem

ZÁŘÍ – Obžínky – folklórní festival a celodenní trh lidových řemesel, tradiční dožínkové občerstvení

ŘÍJEN – Bramborový jarmark

LISTOPAD - Loutkářský víkend – víkend plný pohádek pro děti (přehlídka loutkářských souborů)

LISTOPAD – Kateřinské posvícení – posvícení se zabíjačkou a jarmarkem na Resselově náměstí

PROSINEC – Mikulášský jarmark – tradiční jarmark s „čertem a Mikulášem“

PROSINEC – Stříbrná neděle v Muzeu – celodenní prodejní akce ve všech prostorách Muzea – zaměřeno na vánoční dárky

Každoročně je vyhlášen tématický rok, v rámci kterého se konají další akce (rok 2015 a 2016 - Chrudim sobě www.chrudimsobe.cz)
V posledních letech se zintenzivňuje spolupráce s Národním geoparkem Železné hory při pořádání akcí zaměřených na tradice (2015 - Kameny se valí na Chrudim, 2016  - Mamuti se řítí na Chrudim). Vždy se jedná o jarmark (s nabídkou regionálních produktů, ukázkou tradičních řemesel apod.) doplněný doprovodnými akcemi zaměřenými na aktuální téma (2015 - kamenictví, 2016 - paleoart)   

Město je možné projít s průvodcem. Průvodcovské služby nabízí turistické informační centrum města.
http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/informacni-centrum-chrudim/pruvodce-po-chrudimi/

O všech akcích se mohou návštěvníci informovat v Informačním centru -
www.chrudimsky.navstevnik.cz

 • 6.3.C Podpora turistiky z hlediska specifik místních výrobků a pravidelnosti tradičních akcí v obci ?

Hodnota indikátoru 6.3.C.:

ANO

Sebehodnocení +1?

Město připravuje akce, jehož je přímo organizátorem. Tyto akce zajišťuje Chrudimská beseda. Je podporována i spolková činnost. Zaměřujeme se jak na akce tradiční, tak i novodobé tak, aby podporovaly rozvoj cestovního ruchu (tradiční jarmarky, Loutkářská Chrudim apod.)

Hodnocení oponenta +1?
Město Chrudim se již standardně zaměřuje na pořádání tradičních akcí podporujících cestovní ruch. Jedná se zejména o jednodenní aktivity, které zvyšují atraktivitu spíše celého mikroregionu. Město Chrudim se tak stává spíše bránou Železných hor a významnou podpůrnou destinací tohoto mikroregionu. Každoroční tématické zaměření aktivit cestovního ruchu lze hodnotit na úrovni zlepšujícího se stavu.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Jihlava jako nejstarší královské horní město je městem, které se sice soustředí na svou bohatou historickou tradici jako centra dolování stříbra, ražby mince, řemesel a obchodu, zároveň ale propaguje významné osobnosti, které v Jihlavě žily (především doby moderny) a uvědomuje si současné moderní trendy a současný moderní rozvoj. K tradičním slavnostem a akcím, které jsou na území města pořádány, patří Jihlavský havířský průvod, který je oslavou bohaté historie města, dále Festival Mahler Jihlava – hudební festival, který si připomíná jednu z nejvýraznějších osobností moderny Gustava Mahlera, který v Jihlavě strávil 15 let a jehož dům byl velmi citlivě rekonstruován v rámci projektu k rozvoji infrastruktury cestovního ruchu; Mezinárodní festival dokumentárních filmů – věhlasný festival týkající se dokumentárního filmu. Akce jako festival Mahler Jihlava a Mezinárodní festival dokumentárních filmů jsou akcemi nejen místního, ale i nadregionálního a mezinárodního významu, které výrazně podporují rozvoj místní turisticky. Jihlavský havířský průvod přispívá k rozvoji občanství a sounáležitosti s městem.

Tradiční akce v Jihlavě! - http://www.jihlava.cz/tradicni-akce-v-jihlave/ds-56220/p1=103884

Kalendář akcí -http://www.jihlava.cz/ap/p1=103871, každý měsíc je uveřejněn i v tištěné podobě v Novinách jihlavské radnice, které dostávají občané zdarma do svých schránek.

 

Tradiční akce dlouhodobě podporované městem (termíny posledních ročníků):

Peklo v jihlavském podzemí - 2. - 4.12.2016

Každoročně se  jihlavské podzemí mění v peklo. Kolem svátku sv. Mikuláše probíhají prohlídky podzemí spojené s vystoupením čertů, Mikuláše, andělů a zlobivých dětí uvězněných v pekelné kobce.

Festival Mahler Jihlava - Hudba tisíců - 18. 5. - 7. 7. 2016

V roce 2000 se u příležitosti 140. výročí narození Gustava Mahlera v Kalištích u Humpolce a 130. výročí jeho prvního veřejného vystoupení konaly v Jihlavě první Mahlerovské slavnosti, které se setkaly s velkým úspěchem a dokonce i mezinárodním ohlasem. Již tehdy vznikla myšlenka na tuto událost navázat a vytvořit v Jihlavě tradici hudebních slavností spojených se jménem tohoto velikána. V roce 2002 se tak v Jihlavě konal první mezinárodní hudební festival "Mahler Jihlava 2002" a od tohoto roku se festival koná každoročně.

Jihlavské folklorní léto - 16. - 19. 6. 2016

Každoroční mezinárodní přehlídka folklorních souborů.

Jihlavský havířský průvod - 24. - 26. 6. 2016

Již v roce 1799 prošel ulicemi Jihlavy ke kstelu sv. Jana Křtitele první průvod 12 chlapců oděných do hornických šatů a byla tak založena dlouholetá tradice. V 80. letech 19. století začala tato tradice upadat. Znovu ji obnovil Johanes Haupt , fotograf a historický nadšenec. Rozhodl se založit novou tradici v podobě hornického průvodu. Dne 24. června 1890 vyšlo 44 chlapců - havířů z náměstí. Oblečeni byli do přesných kopií historických krojů se všemi doplňky a náležitostmi, jak vypadaly v 16. století. Havířský průvod se od roku 1890 konal téměř pravidelně až do roku 1944. Po 2. světové válce až do roku 1989 se průvody konaly sporadicky. Tradici se znovu podařilo obnovit v roce 1999 díky občanskému sdružení Jihlavský havířský průvod. Průvod se koná v Jihlavě každé dva roky. Více v animovaném filmu O jihlavském havířeníhttps://www.youtube.com/watch?v=_kxEC5K6N7w

Svatý Martin 2017 - 11. 11. 2016

Každforoční  příchod svatého Martina na bílém koni s doprovodem, který čítá asi 200 osob.

Jihlavská pouť - 29. 6. - 3. 7. 2016

Festival sborového umění - 3. - 5. 6. 2016

FSU Jihlava je prestižní přehlídka sborového umění s dlouholetou tradicí, která umožňuje prezentaci i vzájemnou interpretační konfrontaci špičkových českých amatérských pěveckých sborů s pěveckými sbory ze zahraničí.

Horácký letecký den - 10. 9. 2016

DED + Den zemědělců - 3. 9. 2016

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí o kulturním dědictví v mezinárodním kontextu.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava - 25. - 30. 10. 2016

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava je největší přehlídkou autorského dokumentárního filmu ve střední a východní Evropě, která se za dobu své existence stala nepřehlédnutelnou součástí českého i světového dokumentárního dění.

 

Akce podporující navázání česko-německé spolupráce:

Výstava Nikdy zcela neodešli - jihlavští Němci - 25.06.2011 - 30.09.2011 -http://www.jihlava.cz/nikdy-zcela-neodesli-jihlavsti-nemci/d-516980/p1=106126

Jihlavské dny 2016 / Iglauer Heimattage 2016 - 23.06.2016-25.06.2016

http://www.tyden.cz/rubriky/relax/cestovani/v-jihlave-zacaly-slavnosti-nazvane-jihlavske-dny-heimattage_388529.html

http://jihlava.city.cz/akce/jihlavske-dny-iglauer-heimattage-ukazi-spolecnou-cesko-nemeckou-historii-jihlavy/421

Příloha č. 11 - Mähischer Grenzbote_Februar_März_2016

Příloha č. 12 - Mährischer Grenzbote_April_Mail_2016

Příloha č. 13 - Mährischer Grenzbote_SONDERAUSGABE Heimattage 2016

kniha Čestní občané města Jihlavy 1825-2015 a nástin dějin samosprávy města (německá mutace) - vydáno v červnu 2016

chystaná výstava Pomlu začalo být zase dobře - 17.06.2017 - 31.07.2017  - usnesení Rady měst aJihlavy č. 116/17-RM

 

Výstavy na Domě Gustava Mahlera:

2008 

Emanuel Ranný - obrazy, grafika http://www.jihlava.cz/emanuel-ranny-obrazy-grafika/d-517041/p1=106237

Alfred Habermann http://www.jihlava.cz/alfred-habermann/d-517042/p1=106241

Vladimír Franz - Písně potulného tovaryše http://www.jihlava.cz/vladimir-franz-pisne-potulneho-tovaryse/d-517043/p1=106244

2009

Eva Činčerová - grafika http://www.jihlava.cz/eva-cincerova-grafika/d-517038/p1=106226

Picasso v Jihlavě! 

Dílo Adolfa Loose ve fotografiích Waltera Zedniceka http://www.jihlava.cz/dilo-adolfa-loose-ve-fotografiich-waltera-zedniceka/d-517040/p1=106231

2010

Pocta hudbě Gustava Mahlera http://www.jihlava.cz/pocta-hudbe-gustava-mahlera/d-517018/p1=106189

Salvator Dalí - Božská komedie http://www.jihlava.cz/salvador-dali-bozska-komedie/d-517034/p1=106211

Gustav Mahler a Vídeň http://www.jihlava.cz/gustav-mahler-a-viden/d-517035/p1=106216

Ida Saudková - Krása http://www.jihlava.cz/ida-saudkova-krasa/d-517036/p1=106219

Josef Hoffmann - ornament a moderna http://www.jihlava.cz/josef-hoffmann-ornament-a-moderna/d-517037/p1=106222

2011

Josef Hoffmann - symfonie architektury a designu v černé a bílé http://www.jihlava.cz/josef-hoffmann-symfonie-architektury-a-designu-v-cerne-a-bile/d-516978/p1=106111

Chvála hudbě http://www.jihlava.cz/chvala-hudbe/d-516979/p1=106123

Nikdy zcela neodešli - jihlavští Němci 

Adolf Roller http://www.jihlava.cz/alfred-roller/d-517009/p1=106174

Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí http://www.jihlava.cz/milicuv-dum-premysla-pittra-na-prazskem-predmesti/d-517014/p1=106181

Tomáš Procházka, David Szalay - autorský stříbrný šperk a kovová plastika http://www.jihlava.cz/tomas-prochazka-david-szalay-autorsky-stribrny-sperk-a-kovova-plastika/d-517015/p1=106186

2012

Hanuš Lamr - šperky, Zlatka Lamrová - textilní brouci http://www.jihlava.cz/hanus-lamr-sperky-zlatka-lamrova-textilni-brouci/d-516967/p1=106096

Alice Waisserová - Eden http://www.jihlava.cz/alice-waisserova-eden/d-516968/p1=106098

Na výletě - fotografie Evy Bystrianské http://www.jihlava.cz/na-vylete-fotografie-evy-bystrianske/d-516969/p1=106103

Daniel Reynek - fotografie http://www.jihlava.cz/daniel-reynek-fotografie/d-516973/p1=106106

Alfons Mucha http://www.jihlava.cz/alfons-mucha/d-516976/p1=106109

2013

Eliška MAtoušková - světlo a stín http://www.jihlava.cz/eliska-matousova-svetlo-a-stin/d-516938/p1=106037

České a moravské synagogy http://www.jihlava.cz/ceske-a-moravske-synagogy/d-516939/p1=106038

Věroslav Bergr - pocta Mahlerovi http://www.jihlava.cz/veroslav-bergr-pocta-mahlerovi/d-516947/p1=106064

Tripolis Praga http://www.jihlava.cz/tripolis-praga/d-516948/p1=106070

Mária Danielová - subtilní energie http://www.jihlava.cz/maria-danielova-subtilni-energie/d-516959/p1=106090

Josef Jambor - okouzlení krajinou http://www.jihlava.cz/josef-jambor-okouzleni-krajinou/d-516961/p1=106091

2014

Irena Wagnerová - chaos a řád http://www.jihlava.cz/irena-wagnerova-chaos-a-rad/d-516926/p1=106013

Mahlerovi současníci http://www.jihlava.cz/mahlerovi-soucasnici/d-516927/p1=106016

Frýdlantský umělecký smalt http://www.jihlava.cz/frydlantsky-umelecky-smalt/d-516934/p1=106026

Dirigenti http://www.jihlava.cz/dirigenti/d-516935/p1=106027

David Bartoň - obrazy: krajiny z filmu Jako nikdy http://www.jihlava.cz/david-barton-obrazy-krajiny-z-filmu-jako-nikdy/d-516936/p1=106030

Gustav Krum - jihlavská pevnost http://www.jihlava.cz/gustav-krum-jihlavska-pevnost/d-516937/p1=106033

2015

Židovské zvyky a tradice http://www.jihlava.cz/zidovske-tradice-a-zvyky/d-516707/p1=105373

Funkce a styl http://www.jihlava.cz/funkce-a-styl/d-516708/p1=105374

Šárka Radová - Kontrasty http://www.jihlava.cz/sarka-radova-kontrasty/d-516709/p1=105375

Počátky konců http://www.jihlava.cz/pocatky-koncu/d-516710/p1=105376

Eva Prokopcová - Partitury v obrazech http://www.jihlava.cz/eva-prokopcova-partitury-v-obrazech/d-516711/p1=105377

Fantazie a realita Františka Dlouhého http://www.jihlava.cz/fantazie-a-realita-frantiska-dlouheho/d-516712/p1=105378

2016

Krása knižních vazeb http://www.jihlava.cz/krasa-kniznich-vazeb/d-516674/p1=105352

Opuštěné světy http://www.jihlava.cz/opustene-svety/d-516675/p1=105353

Zdeněk Hudeček - Ve jménu krásy http://www.jihlava.cz/zdenek-hudecek-ve-jmenu-krasy/d-516676/p1=105354

Mahler 15 http://www.jihlava.cz/mahler-15/d-516677/p1=105355

Pavla Czeinerová - under my breath http://www.jihlava.cz/pavla-czeinerova-under-my-breath/d-516678/p1=105356

Václav Rožánek - obrazy a monotypy http://www.jihlava.cz/vaclav-rozanek-obrazy-a-monotypy/d-516679/p1=105357

2017

Oldřich Blažíček - malíř radosti http://www.jihlava.cz/oldrich-blazicek-malir-radosti/d-516673/p1=105997

 

 

 

 

 • 6.3.C Podpora turistiky z hlediska specifik místních výrobků a pravidelnosti tradičních akcí v obci ?
  Jihlava jako město s bohatou historickou tradicí dlouhodobě podporuje tradiční akce a v posledních letech se intenzivně zaměřuje také na obnovování zpřetrhaných česko-německých vazeb viz celý oddíl 6.3.3.

Nejvýznamějšími a nejvyhledávanějšími jsou bezpochyby Mezinárodní festival dokumentárních filmů, Jihlavské havíření a každoroční

Sebehodnocení +1?

Tradiční akce josu dlouhodobě podporovány městem a jejich úroveň s přibývajícími léty roste. V mnoha případech se nejedná pouze o regionální akce, ale i o akce nadregionálního a mezinárodního charakteru.

Z uvedeného výčtu akcí je patrné, že město se nezaměřuje pouze na určité skupiny, ale pořádá akce pro širokou škálu publika, od rodin s malými dětmi až po milovníky vážné hudby a dokumentárního filmu.

Hodnocení oponenta +1?

Město poskytuje možnosti pro specifika místních výrobků, ve městě se pořádají tradiční akce a slavnosti, což ve svém důsledku vede k rozvoji místní komunity jako celku.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město pořádá nebo podporuje řadu dnes již tradičních akcí určených jak obyvatelům města, tak i turistům a návštěvníkům. Jde o různé jarmarky, sportovní nebo kulturní akce. Mezi ty nejznámější patří:

Jarmarky a trny

 • Mikulášský trh – dvoudenní akce probíhá počátkem prosince před svátkem sv. Mikuláše. V jeho průběhu jsou k v centru města umístěny prodejní stánky s různým zbožím. Na den sv. Mikuláše připravuje město ve spolupráci s partnery zábavný program zakončený rozsvícením vánočního stromu a Lašský běžecký klub pořádá pro děti Mikulášský běh parkem
 • Vánoční trh – dvoudenní akce před vánočními svátky. V jeho průběhu jsou k v centru města umístěny prodejní stánky s různým zbožím. Akce bývá spojena s odpoledním doprovodným programem zejména pro děti.
 • Velikonoční trh - dvoudenní akce před velikonočními svátky. V jeho průběhu jsou k v centru města umístěny prodejní stánky s různým zbožím.
 • Farmářské trhy – od roku 2011 organizuje město Farmářské trhy. Čtyřikrát ročně mají obyvatelé a návštěvníci města možnost nakoupit v centrální zóně produkty od lokálních výrobců potravin, zejména zemědělců, pekařů, uzenářů, výrobky z kravského či kozího mléka, bylinky a koření a také jarní či podzimní sadbu rostlin (zeleniny i okrasných rostlin) či dřevěného kuchyňského náčiní od místních řezbářů. Farmářské trhy bývají doprovázeny zajímavým programem, např. minivýstavou zemědělských zvířat nebo mykologickou poradnou.
 • Starodávný jarmark v Sadu E. Beneše – při příležitosti Bartolomějské pouti je v centrální zóně města organizován trh s tradičními řemeslnými výrobky a regionálními pochutinami. 
 • Kopřivnická (Bartolomějská) pouť na konci letních prázdnin bývá v Kopřivnici tradiční pouť, která je hojně navštěvovaná jak obyvateli Kopřivnice tak i návštěvníky z jiných měst.
 • Pouti v MČ Mniší, MČ Lubina, MČ Vlčovice – tradiční pouti v místních částech města Kopřivnice.

Sportovní akce

 • Běh rodným krajem E. Zátopka vč. doprovodných akcí – každý rok v září organizuje město ve spolupráci s partnery sportovní akci s mezinárodní účastí. Kromě hlavního běžeckého závodu, kterého se účastní sportovci z celého světa, je akce doprovázena menšími akcemi, např. atletickým závodem pro děti Minizátopek nebo Lidovým během, který je určen všem nezávodním běžcům, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví. Tohoto sportovního svátku ze pravidelně účastní členové Českého olympijského výboru společně s Danou Zátopkovou, olympioničkou a manželkou kopřivnického rodáka běžce Emila Zátopka. V roce 2017 proběhne již 15. ročník této akce.
 • Malá a Velká cena města Kopřivnice v krasobruslení – krasobruslařské závody,  které pořádá Figure Skating Club Kopřivnice. V roce 2016 se uskutečnil 44. ročník Velké ceny, které se zúčastnilo 160 závodníků v 10 kategoriích. Klub rovněž každoročně pořádá Vánoční exhibici.
 • Kopřivnická laťka – v prosinci 2016 se uskutečnil 26. ročník závodu ve skoku vysokém, kterého se zúčastnilo 121 žáků základních a středních škol. Akci pořádá ZŠ Dr. M. Horákové.
 • Beskyd Model KIT SHOW – akci pořádá občanské sdružení Beskyd model KIT SHOW. V květnu 2017 se uskutečnil 21. ročník. Beskyd Model Kit Show se od svého vzniku nezaměřuje pouze na aktivní modeláře, ale i na širokou veřejnost. Kromě výstavy a několika soutěží je pro návštěvníky připraven pestrý doprovodný program, např. výstava několika modelů z produkce automobilky Tatra, ukázky výzbroje a výstroje armád, které se utkaly ve druhé, ale i v první světové válce, apod.
 • Sportovní hry zdravotně postižených dětí a dospělých – v květnu 2017 se uskutečnil 20. ročník celostátní akce, která kromě obdivuhodných sportovních výkonů nabízí také bohatý kulturně-společenský doprovodný program. Dvoudenní pořádá Asociace zdravotně postižených Kopřivnice.
 • Kopřivnický drtič – je poloorientační nezávodní hobby MTB maratón, který v červnu 2017 proběhne již po dvacáté. Akci, které se účastní tisícovka cyklistů z celé republiky pořádá CykloArt Bike Club.
 • Pochod všech generací - jde o každoročně městem pořádanou akci, která není pouze pasivní zábavou, ale také příležitostí udělat něco pro své zdraví. Kromě sportovního výkonu bude pro účastníky připraven příjemný doprovodný program.
 • Výstup na Mount Everest – dvoudenní akce pořádaná Domem dětí a mládeže Kopřivnice při níž zájemci zdolají převýšení 8 848 metrů výstupem po sjezdovce na Červeném kameni. Účastníci se mohou registrovat ve třech kategoriích – sólolezci, duolezci a družstva, která jsou u dospělých maximálně šestičlenná, u dětí desetičlenná. Na sjezdovce, která měří celkem 821 metrů, úspěšní sólolezci našlapou zhruba 55 km a na vrchol vyjdou devětatřicetkrát.

Kulturní akce

 • Koprstar – v roce 2017 proběhl 23. ročník pěvecké soutěže pro děti a mladé lidi ve věku od 3 do 18 let. Castingová kola probíhají v místních školách, školkách a pořádajícím Domě dětí a mládeže Kopřivnice a jejich vítězové postoupí do semifinále, kde vystoupí před porotou. Porotci vyberou 10 finalistů, kteří se následně ucházejí o přízeň poroty, ale také o sympatie diváků v kinosále kulturního domu a u obrazovek Kabelové televize Kopřivnice.
 • Kopřivnická bedna – tradiční akce pořádaná Domem dětí a mládeže Kopřivnice, jde o mezinárodní nepostupovou přehlídku dětského, studentského a jinak mladého divadla. V roce 2017 proběhne 17. ročník akce.
 • Kopřivnická vánočka – tradiční předvánoční divadelní přehlídka pořádaná Domem dětí a mládeže a partnery
 • Kopřiva - dvoudenní přehlídka netradičních (alternativních, experimentálních) divadel. Kopřiva je jedním z nejstarších divadelních festivalů v ČR. Mapuje autorské divadlo a představuje nejrůznější směry netradičního divadla – činoherní, taneční, loutková a plenérová představení, divadlo neslyšících či představení jednoho herce. V roce 2017 proběhl 31. ročník akce.
 • Motýlek – v listopadu 2016 proběhl již 20. ročník přehlídky tance zpěvu a dramatické tvorby dětí s různými druhy smyslových, mentálních či tělesných handicapů. Na tuto akci se do Kopřivnice sjíždějí stovky účinkujících ze zařízení nejen z celé České republiky, ale také ze slovenské Žiliny a partnerských měst Kopřivnice z Polska a Francie. Akci ve spolupráci s městem pořádá Dětské centrum Kopřivnice.
 • Taneční soutěž Tatra – v listopadu 2016 proběhl 50. ročník postupové soutěže tanečních párů třídy Dospělí A ve standardních a latinských tancích. U příležitosti tohoto výročí vydalo město tištěný almanach.

Ostatní

Kopřivnické dny technikyod roku 2012 je město spoluorganizátorem akce, která během dvou dnů navštíví více než 20 tisíc návštěvníků. Jde o přehlídku výrobců a výrobků z Kopřivnice a také ukázku zemědělské a hasičské techniky s bohatým kulturním a společenským programem.

 • 6.3.C Podpora turistiky z hlediska specifik místních výrobků a pravidelnosti tradičních akcí v obci ?
  Organizace a podpora široké škály aktivit pro různé cílové skupiny.

Město a jeho příspěvkové organizace (Kulturní dům Kopřivnice, Dům dětí a mládeže, Správa sportoviš Kopřivnice, základní a mateřské školy) organizují řadu tradičních akcí. Město vstupuje jako partner do akcí pořádaných NNO či podnikatelskými subjekty a celou řadu aktivit podporuje prostřednictvím dotačních programů zaměřených na oblast kultury, sportu, mezinrodní spolupráci apod.

Sebehodnocení +2?

Město organizuje a podporuje řadu tradičních kulturních, sportovních a společenských akcí.

Hodnocení oponenta +2?

Město Kopřivnice organizuje velmi širokou škálu akci podporujících tradičnost města, místní výrobky a celkově místní a regionální cestovní ruchu. Rovněž velmi pozitivně lze hodnotit tradiční sportovní a kulturní akce, jejichž zaměření je velmi dobře v tomto auditu popsáno a je evidentní, že měst průběžně usiluje o co největší míru podpory této problematiky.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Akce organizované městem - každoroční pravidelné, nárazové

Město je hrdé na vinařskou tradici a velké množství kulturních akcí tak přímo souvisí s vínem. Významnou úlohu v propagaci regionálních vín má Hrad Litoměřice, zvaný Svatostánek českého vinařství. Zahrnuje Expozici českého vinařství, degustační místnost, archiv vín a kongresové prostory. Budova se nachází v centru města a je provozována Centrem cestovního ruchu Litoměřice, p. o. Vždy v plesové sezoně (únor/březen) zde CCR pořádá „Ples vína“, v červnu pak soutěžní, prezentační a prodejní akci vinařů „Litoměřický hrozen“. Každý měsíc probíhají v degustační místnosti hradu „Povídání o víně“, v jejichž průběhu je vždy představováno jedno vinařství. Tradici má i „Žehnání svatomartinským vínům“, jimž žehná biskup litoměřický v přítomnosti zástupců města v čele se starostou. V hradu a zároveň i domě kultury každým rokem probíhá již v dubnu obdobná akce „Vinařské Litoměřice“, organizovaná Ortopedickým centrem v Ústí nad Labem. Zřejmě nejnavštěvovanější akcí v roce však je zářijové „Litoměřické vinobraní“ – každoroční dvoudenní velkolepá zářijová akce pořádaná MKZ, kterou navštěvuje kolem 20 až 30 tisíc lidí.

www.kamvltm.cz

Příloha: priloha_c_18.rar
 • 6.3.C Podpora turistiky z hlediska specifik místních výrobků a pravidelnosti tradičních akcí v obci ?
Hodnota indikátoru 6.3.C:

ANO

+2

Kromě tradičních přibývají další pravidelné akce

6.3.4 Zkoumá obec, jak místní subjekty (obyvatelé i podnikatelé) vnímají cestovní ruch, resp. přijíždějící návštěvníky, v dané obci? Zdali jako příležitosti nebo hrozbu? (Pozn.: Tato otázka se týká pouze turistických destinací [např. památka UNESCO, lázeňská města], pro ostatní obce je nerelevantní.)
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Tato otázka není pro město Chrudim relevantní, protože město Chrudim nelze považovat za turistickou destinaci.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
 • 6.3.E Vnímání rozvoje turistiky místními obyvateli a podnikateli ?

 Bez komentáře.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Nerelevantní

 • 6.3.E Vnímání rozvoje turistiky místními obyvateli a podnikateli ?

Tato část není relevantní pro hodnocení.

6.3.5* Další informace k tématu
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město se pravidelně účastní veletrhů zaměřených na cestovní ruch. V oblibě je  průvodcovská činnost na IC, která je hojně využívána. Cestovní ruch podporuje i kvalitní městský informační systém (MIOS). Dochází k rozšiřování atraktivit cestovního ruchu - spolupráce v rámci turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko - vtip karta apod. , v rámci MAS Chrudimsko jsou propagovány výrobky s označením Regionální značka "Železné hory".

 • 6.3.D Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky) ?
Hodnota indikátoru 6.3.D.:

Aktivní účast na veletrzích
Průvodcovská činnost na IC
Kvalitní městský informační systém (MIOS)
Rozšiřování atraktivit cestovního ruchu

Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta 0?
Město Chrudim využívá standardních nástrojů podpory cestovního ruchu na svém území, tj. zejména regionální značky, spolupráce v rámci MAS a městský informační systém. Stav lze tudíž považovat za stabilní.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Významné akce, přitahující pozornost návštěvníků z České republiky, ale i zahraničí

Výjimečnou akcí, která se konala v srpnu 2014 na litoměřickém náměstí, bylo představení opery Carla Orffa Carmina Burana, které vzešlo ze spolupráce města Litoměřice, Severočeské filharmonie Teplice, litoměřických pěveckých sborů a významných pěveckých sólistů. Záštitu převzalo Ministerstvo kultury ČR

V listopadu 2014 proběhlo na Hradu Litoměřice vystavení repliky Svatováclavské koruny z hradu Karlštejn, která zde byla k vidění pouze v jeden den. Svatováclavská koruna má vazbu na Karla IV., který v hradu několikrát pobýval a má podpořit povědomí návštěvníků o tomto faktu. Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti i médií.

Inovovaná pestrá nabídka akcí na výstavišti Zahrada Čech přilákala v roce 2014 nové návštěvníky (různé cílové skupiny), propojení s propagací CCR umožnilo informovat návštěvníky o krásách města a zdržet se ve městě.

Nová akce mezinárodního charakteru: Litoměřická letní filharmonie – v roce 2014 se konal první ročník. Zakládá tradici společné hudební akce partnerských měst Míšeň a Litoměřice. Spolupořádá ZUŠ Litoměřice a Musikschule des Landkreises Meissen. V roce 2014 se z důvodu nepříznivého počasí konala na Hradě Litoměřice.

Spolupráce s místními vinaři – prezentace jednotlivých vinařství v expozici českého vinařství na Gotickém hradě Litoměřice, pořádání degustací pro veřejnost.

http://www.hradlitomerice.cz/

Výstava Zahrada Čech, výstavy a akce na výstavišti Zahrada Čech – kromě zářijové Zahrady Čech, která je bezesporu nejnavštěvovanější akcí výstaviště, se zde celoročně konají další zajímavé eventy (Úsporné bydlení, Autosalon, Mezinárodní výstava psů, Gastro Food fest a další), v roce 2014 byl novou akcí Cyklofestival. Novinkou v roce 2014 byla změna marketingové strategie

http://www.zahrada-cech.cz/seznam-akci-2015/

Vinobraní

http://www.vinobranilitomerice.cz/

Litoměřický kořen

http://www.modryznebe.cz/koren/

Hasičské slavnosti

Pivní slavnosti (v historickém centru se nachází rozsáhlý, v současné době nevyužívaný objekt bývalého pivovaru a prostřednictvím pivních slavností město upozorňuje na tradici výroby piva, kterou plánuje oživit)

Celorepubliková přehlídka dechových orchestrů a mažoretkových souborů na Mírovém náměstí (město dříve bývalo posádkovým městem s vlastní Posádkovou hudbou, uspořádáním přehlídky dechových orchestrů upozorňuje na svou minulost)

 • 6.3.D Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky) ?
+2

Počet akcí roste a roste i počet jejich návštěvníků. Pravidelně se objevují tyto akce v celostáítních mediích a tím dochází ke zlepšování image města.

...přehled aktuálních kompletních Auditů